ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Two different nervous system complications of mycoplasma pneumoniae
Faruk İncecik, M. Özlem Hergüner, Şakir Altunbaşak

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Balcalı/Adana- Türkiye Email: fincecik@yahoo.com

ABSTRACT

Mycoplasma pneumoniae is an important agent of the lower and upper respiratory system infections. It may re­sult in some complications and clinical conditions other than infections. Meningoencephalitis, encephalitis, trans­verse myelitis, acute disseminated encephalomyelitis, cerebral infarction and Gullian-Barre syndrome are major neurological complications.

We present here two cases with meningoencephalitis and Gullian-Barre syndrome secondary to Mycoplasma pneu­moniae infection.

Key words: Mycoplasma pneumoniae, meningoenceph­alitis, Gullian-Barre syndrome

Mycoplasma pneumoniae enfeksiyonunun yol açtığı iki farklı sinir sistemi komplikasyonu

ÖZET

Mycoplasma pneumoniae, üst ve alt solunum yolu in­feksiyonlarına sebep olan önemli bir etkendir. Solunum sistemi dışında da bazı klinik tablo ve komplikasyonlara yol açabilir. Meningoensefalit, ensefalit, transvers miyelit, akut dissemine ensefalomiyelit, beyinde infarkt ve Gulli­an-Barre sendromu etkenin sinir sisteminde sebep oldu­ğu hastalıklar olarak belirtilebilir.

Bu çalışmada Mycoplasma pneumoniae infeksiyonuna bağlı meningoensefalit ve Gullian-Barre sendromu geli­şen iki vaka sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Mycoplasma pneumoniae, meningo­ensefalit, Gullian-Barre sendromu

Dicle Med J  2010;37 (2):157-159

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)