ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of the adverse effect profile of the adjuvant treatment in patients with stage II-III colon cancer
Kerim Çayır, Mehmet Bilici, Salim Başol Tekin, Habip Emre, Yusuf Bilen

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Erzurum- Türkiye Email: drkcayir@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to evaluate compli­ance of the stage II-III colon cancer patients to the adju­vant chemotherapy and to investigate the results of adju­vant chemotherapy in terms of toxicity in the same group of patients.

Materials and Methods: Operated, stage II and III col­orectal cancer patients post-operatively followed in De­partment of Internal Medicine, Division of Medical Oncol­ogy between December 2000 and December 2007 were enrolled into this study. Patients who were diagnosed as rectal cancer or who had metastases were excluded. Eleven (21.6%) of the 51 patients either did not accept chemotherapy or adjuvant chemotherapy was not offered. Thirty (58.8%) patients treated with FUFA (5 Fluoro-ura­sil/leucoverin) chemotherapy regimen and the resting 10 (19.9%) patients were treated with FOLFOX (Oxaliplatin/5 Fluoro-urasil/leucoverin) chemotherapy regimen. Toxici­ties that emerged after treatment and patient adherence to treatment was evaluated.

Results: Patients who were treated with FUFA chemo­therapy regimen had better percentages of chemotherapy regimen completion, lesser mucositis and diarrhea rates, except neutropenia and neutropenic fever. Evaluation of patients who were treated with FOLFOX chemotherapy regimen that includes oxaliplatin revealed that completion of chemotherapy regimen rate and chemotherapy-associ­ated diarrhea rates were similar with the literature. There were differences between our results and literature in rates of neutropenia, neutropenic fever and neuropathy.

Conclusions: Less adverse effects were seen in adjuvant chemotherapy application of operated colorectal cancer patients with either stage II or stage III.

Key words: Colon cancer, adjuvant chemotherapy, toxic­ity.

Evre II-III kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavinin yan etki profilinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada operasyon sonrası adjuvan kemo­terapi uygulanan evre II-III kolon kanserli hastaların so­nuçlarının toksisite ve tedaviye uyum açısından değerlen­dirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya İç Hastalıkları Ana Bi­lim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı’nda takip ve tedavileri yapılan ve Aralık 2000-Aralık 2007 tarihleri arasında ope­re edilen evre II ve III kolon kanserli hastalar dâhil edildi. Rektum kanseri olup, tanı anında metastatik evrede olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan toplam 51 hastanın 11 tanesi (%21.6) herhangi bir kemoterapi almadı ve/veya kendilerine kemoterapi önerilmedi. 30 hasta (%58.8) FUFA (5 Fluoro-urasil/leucoverin) kemo­terapi rejimini almış olup, geriye kalan 10 hasta (%19.6) FOLFOX (Oxaliplatin/5 Fluoro-urasil/leucoverin) tedavi rejimini aldı. Tedavi sonrası ortaya çıkan toksisiteler ve hastaların tedaviye uyumları değerlendirildi.

Bulgular: FUFA tedavisi alan hastalar yan etki bakımın­dan değerlendirildiğinde; nötropeni ve nötropenik ateş dı­şında, planlanan tedavileri tamamlama, mukozit ve ishal oranları açısından tedaviye daha iyi uyum sağladıkları ve daha az yan etki ile karşılaştıkları görüldü. Oksaliplatin içeren FOLFOX rejimi ile tedavi edilen hastaların sonuç­ları yan etki açısından incelendiğinde; başlangıçta planla­nan tedaviyi alma oranları, tedavi ile ilişkili diare oranları olağan sıklıkta olup tedavi ile ilişkili nötropeni, nötropenik ateş ve nöropati açısından ise literatür bilgileriyle farklılık­lar bulunmaktadır.

Sonuç: Opere kolon kanserli gerek evre II gerek evre III hastalarımızda adjuvan kemoterapi uygulamaları sırasın­da daha az sıklıkta yan etki ile karşılaşmışlardır.

Anahtar kelimeler: Kolon kanseri, adjuvan kemoterapi, toksisite

Dicle Med J  2010;37 (2):145-150

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)