ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Effect of left bundle branch block on TIMI frame count
Ayşe Saatcı Yaşar, Nurcan Başar, İsa Öner Yüksel, Ahmet Kasapkara, Hatice Tolunay, Mehmet Bilge

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara- Türkiye Email: drsaatciyasar@yahoo.com

ABSTRACT

Aim: Left bundle branch block is an independent risk fac­tor for cardiac mortality. In this study we aimed to evalu­ate coronary blood flow with TIMI frame count in patients with left bundle branch block and angiographically proven normal coronary arteries.

Materials and methods: We retrospectively studied 17 patients with left bundle branch block and as a control group 16 patients without left bundle branch block. All pa­tients had angiographically proven normal coronary arter­ies. Left bundle branch block was determined according to standart electrocardiographic criteria. The TIMI frame count was measured for each major coronary artery in each patient.

Results: TIMI frame count for left anterior descending coronary artery was found to be significantly higher in pa­tients with left bundle branch block compared with patients without left bundle branch block (35.4±16.7 ve 23.8±4.5, p=0.012). TIMI frame counts for circumflex and right coro­nary arteries were similar in patients with and without left bundle branch block (TIMI frame count for circumflex ar­tery: 32.4±15.4 ve 27.7±7.6, p=0.275; TIMI frame count for right coronary artery: 31.9±9.6 ve 27.0±8.6, p=0.141).

Conclusion: We have found that TIMI frame count for left anterior descending coronary artery was higher in patients with left bundle branch block compared with patients without left bundle branch block whereas there were no difference for TIMI frame counts for circumflex and right coronary arteries. Impaired coronary blood flow in left anterior descending artery may help to explain the sintigraphic perfusion defects in septum of patients with left bundle branch block.

Key words: Left bundle branch block, TIMI frame count, normal coronary arteries

Sol dal bloğunun TIMI kare sayısı üzerine etkisi

ÖZET

Amaç: Sol dal bloğu, kardiyak mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür. Bu çalışmadaki amacımız anjiyografik ola­rak normal koroner arterlere sahip ve sol dal bloğu olan hastalarda koroner kan akımını TIMI kare sayısı ile de­ğerlendirmektir.

Gereç ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya elektro­kardiyografisinde sol dal bloğu olan 17 hasta ve kontrol grubu olarak sol dal bloğu olmayan 16 hasta dahil edildi. Tüm hastalar anjiyografik olarak normal koroner arterlere sahipti. Sol dal bloğu tanısı standart elektrokardiyografikriterlerine göre konuldu. Hastalarda her üç koroner da­mar için TIMI kare sayısı ölçüldü.

Bulgular: Sol dal bloğu olan hastalarda sol ön inen ko­roner arter için düzeltilmiş TIMI kare sayısı sol dal blo­ğu olmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu (35.4±16.7 ve 23.8±4.5, p=0.012). Sirkumfleks ve sağ koroner arterler için TIMI kare sayılarının sol dal bloğu olan ve olmayan hastalarda farklı olmadığı görüldü (sirkumfleks arter için TIMI kare sayısı: 32.4±15.4 ve 27.7±7.6, p=0.275; sağ koroner arter için TIMI kare sayısı: 31.9±9.6 ve 27.0±8.6, p=0.141).

Sonuç: Çalışmamızda sol ön inen koroner arterde TIMI kare sayısı sol dal bloğu olan hastalarda sol dal bloğu ol­mayan hastalara göre daha yüksek bulunurken, sirkumf­leks ve sağ koroner arterler için fark izlenmemiştir. Sol ön inen arterde koroner kan akımının bozulmuş olması sol dal bloğu olan hastalarda septumda izlenen sintigrafik perfüzyon defektlerini açıklamaya yardım edebilir.

Anahtar kelimeler: Sol dal bloğu, TIMI kare sayısı, nor­mal koroner arterler

Dicle Med J  2010;37 (2):125-128

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)