ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The discrepancies between assessments of physicians in microfilm examination for tuberculosis screening
Abdurrahman Abakay, Mehmet Toksöz, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Özlem Abakay, Şenay Ekinci

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 21280 Yenişehir Diyarbakır- Türkiye Email: arahmanabakay@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Microfilm (MF) are used in community based screening for tuberculosis (TB) in Turkey. This study aimed differences in evaluation between various physi­cians.

Materials and Methods: In the Mardin Prison, 253 micro­films (MFs) were obtained during periodic TB screening in January 2006. A chest disease specialist doctor, a ra­diology specialist doctor and a general practitioner doctor assessed the MFs separately. The results were classified as i) Normal, ii) Active TB disease findings, iii) and Sequel TB disease findings.

Results: A total of 13 MFs were not taken into consider­ation because of technically unsatisfactory radiographs. The end results were as follows; three physicians had agreed about diagnosis in 159 MFs (66.2%). In 81 MFs (33.8%) at least one physician had a different opinion about microfilm. The general practitioner reported 19 MFs (8%) as active TB disease findings and the radiology spe­cialist doctor reported 22 MFs (9%) as active TB disease. However, the chest diseases specialist doctor reported 26 MFs (11%) as having active TB disease findings. No significant difference was found in active TB diagnosis between three physicians (p>0.05). The frequency of se­quel TB diagnosis was higher in Chest disease specialist compared with other physicians (p<0.05).

Conclusion: Although MF is a fast screening method, considerable disagreement was found in evaluating ab­normal findings among reporting physicians. As TB is a disease with various radiologic appearances, usage of microbiological diagnostic modalities should be added to subjective radiographic methods.

Key words: Tuberculosis, microfilm, screening, physi­cians, assessment differences

Tüberküloz tarama amaçlı mikrofilm incelemesi yapan hekimlerin değerlendirme farklılıkları

ÖZET

Amaç: Türkiye’de tüberküloz (TB) için risk grupları tara­malarında standart olarak mikrofilm (MF) kullanılmaktadır. Çalışmada TB taramasında kullanılan MF değerlendirme­sinde okuyucuya bağlı değişkenliğin tespiti amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Mardin Kapalı Cezaevinde Ocak 2006 tarihinde yapılan periyodik TB taramasından elde edilen 253 MF birer göğüs hastalıkları uzmanı, radyoloji uzmanı ve pratisyen hekim tarafından birbirinden bağımsız olarak değerlendirildi. Değerlendirme sonuçları normal, aktif TB düşündürebilecek bulgular, sekel TB düşündürebilecek bulgular olarak sınıflanarak kaydedildi.

Bulgular: Teknik yetersizlik nedeniyle 253 MF’den 13’ü değerlendirmeye alınmadı. Değerlendirmeye alınan 240 MF’nin 159’unda (%66.2) üç hekiminde aynı kararı ver­diği, 81’inde (33.8) en az bir hekimin farklı karar verdiği saptandı. Aktif hastalık düşündürebilecek MF oranı pratis­yen hekimlerde %8, Radyoloji uzmanlarında %9, Göğüs hastalıkları uzmanlarında %11 olduğu saptandı. Aktif has­talık düşünme oranı açısından üç hekim grubu arasında fark saptanmadı (p>0.05). Sekel hastalık düşünme oranı göğüs hastalıkları uzmanlarında yüksekti (p< 0.05).

Sonuç: Mikrofilm tarama amaçlı olarak hızlı ve ucuz bir yöntem olmasına rağmen değerlendirmede okuyucular arasında ciddi farklar oluşabileceği düşünüldü. Tüberkü­loz gibi çok farklı radyolojik bulgulara sahip bir hastalıkta tanısal amaçla sübjektif bir yöntem olan radyolojik yön­temlere ek olarak kesin tanı yöntemi olan mikrobiyolojik incelemeler gereklidir.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, mikrofilm, tarama, he­kimler, değerlendirme farkı

Dicle Med J  2010;37 (2):121-124

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)