ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of results of myocardial perfusion scintigraphy, effort stress testing and coronary angiography
Zeki Dostbil, Zuhal Arıtürk Atılgan, Ebru Tekbaş, Buğra Kaya, Savaş Kaya, Habib Çil

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: zekidostbil@yahoo.com

ABSTRACT

Aim: Coronary artery disease is one of the most frequent causes of mortality and morbidity seen all over the world. In definite diagnosis of the atherosclerotic coronary artery stenosis, coronary angiography is used. In this study, ad­ditional contribution of the effort stress testing together with myocardial perfusion scintigraphy, which are nonin­vasive tests, to choose patients to coronary angiography.

Materials and Methods: 101 patients (47 men, 54 wom­en; mean age: 55 ± 10.95 year) were included into the study. In all patients 99m Tc-MIBI myocardial perfusion scintigraphy was performed following physiological ef­fort on treadmill. Patients in whom coronary angiography were performed in 1 month before or after scintigraphic evaluation were included into the study.

Results: In 55% of patients having positive effort stress testing, 82% of patients having suspicious and 29% of patients with negative test results atherosclerotic narrow­ing in coronary arteries were detected by angiography. Whereas, in 66% of patients had ischemic myocardial perfusion scintigraphic findings and 12% of patients with normal scintigraphy, angiography revealed coronary ar­tery stenosis.

Conclusion: In diagnosis and follow-up of coronary ar­tery disease, effort stress testing and myocardial perfu­sion test are used. If findings of these tests are evaluated together, accuracy of the tests will be increased.

Key words: coronary artery disease, myocardial isch­emia, myocardial perfusion imaging, coronary angiogra­phy, exercise test.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi, eforlu EKG ve koroner anjiografi sonuçlarının karşılaştırılması

ÖZET

Amaç: Koroner arter hastalığı tüm dünyada en sık gö­rülen mortalite ve morbidite sebeplerinden birisidir. Ko­roner arterlerdeki aterosklerotik darlığın kesin tanısında koroner anjiografi kullanılmaktadır. Bu çalışmada koroner arter hastalığı tanısında kullanılan eforlu EKG ve miyo­kard perfüzyon sintigrafi ve koroner anjiografi bulguları karşılaşrtırıldı.

Gereç ve Yöntem: 101 hasta (47 erkek, 54 kadın; yaş ortalaması: 55 ± 10.95 yıl) çalışmaya alındı. Bu hastalara treadmill cihazıyla efor yaptırılarak 99m Tc-MIBI miyokard perfüzyon sintigrafisi çekildi. Bir ay içerisinde koroner an­jiografi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Efor testi pozitif olan hastaların %55’i, şüpheli olanların %82’si ve negatif olanların ise %29’unda koro­ner anjiografide darlık tespit edilirken miyokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi gözlenen hastaların %66’sında ve normal değerlendirilen hastaların %12’sinde darlık görül­dü.

Sonuç: Koroner arter darlığının tanı ve takibinde efor tes­ti ve miyokard perfüzyon sintigrafisi gibi noninvaziv testler kullanılmaktadır. Bu testlerin sonuçları birlikte değerlendi­rildiğinde koroner arter darlığını göstermedeki doğruluk­ları artmaktadır.

Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı, miyokard is­kemisi, miyokard perfüzyon sintigrafisi, koroner anjiografi, efor testi.

Dicle Med J  2010;37 (2):104-108

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)