ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Socket restoration by simple incision
Nazım Şuvağ, Özlem Yalçın Tök, Levent Tök, Firdevs Örnek

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Göz Kliniği, Uzman Doktor, Ankara Email: esattok@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: To ensure reconstruction of contracted eye socket with the use of simple incision and appropriate conformer.

Materials and Methods: A total 54 cases who applied between 1991-2006 years, due to the complaint of not fitting the prosthesis were enrolled.

Results: The mean follow up time was 72.8 (6-119) months. After simple incision 28 patients was able to fit their prosthesis after first operation. This incision was re­peated two times in 7 patients and three times in 2 pa­tients. We were unable to follow 7 patients with simple incision. In 37 out of 47 patients the results were found to be successful, in 12 patients other methods were used.

Conclusion: In anophthalmic socket and postenucle­ation socket syndrome, simple incision can be taken into consideration before deciding for an enhancement opera­tion.

Key words: Contracted ocular socket, socket reconstruc­tion, mucosal graft, dermis-fat graft.

Basit insizyonla soket restorasyonu

ÖZET

Amaç: Basit insizyon ve uygun yer tutucu kullanarak so­ket restorasyonun sağlanması.

Gereç ve Yöntem: 1991 ve 2006 yılları arasında prote­zini takamamak şikayeti ile başvuran 54 hasta çalışma kapsamına alındı.

Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 72.8 ( 6-119) ay idi. Toplam 28 hasta ilk operasyondan sonra protezini rahatça takabilir hale geldi. İşlem 7 hastada iki, 2 hastada üç kez tekrarlandı. Yedi hasta ise takipten ayrıldı. Toplam olarak 47 hastanın 35’inde ameliyat başarılı oldu, 12 has­tada diğer yöntemlere başvuruldu.

Sonuç: Anoftalmik soket ve postenükleasyon soket send­romunda dar soketin tedavisinde kapsamlı operasyonlar­dan önce basit insizyon hatırda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dar soket, soket restorasyonu, mu­kozal greft, dermis-yağ greft.

Dicle Med J  2010;37 (1):48-50

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.01.

Volume 37, Number 1 (2010)