ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Rhomboid excision and Limberg flap for managing pilonidal sinus: Short-term results
Hakan Buluş, Ali Coşkun

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye Email: hakan_bulus6@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Pilonidal sinus is a common chronic disease of the sacrococcygeal region. Treatment varies in relation to the presentation of the disease. Accordingly, several surgical methods show that the most ideal method is not still found because of high recurrence rates. We investi­gated the efficacy of rhomboid excision and Limberg flap in the treatment of pilonidal sinus.

Materials and methods: Because of chronic and sub­acute sacrococcygeal pilonidal sinus disease rhomboid excision and Limberg flap closure technique was applied to 32 (Male / Female 21/11) patients. The median follow-up duration was 4 to 9 months. Operative time, hospital stay, recurrence rate and early complications were com­pared.

Results: The mean age of the patients was 28.8 ± 23 years; mean operative time was 68 (52-77) minutes. The average hospital stay was 1 (1-3). Early wound complica­tions were in 6.2% (n=2) patients. There was no recur­rence during follow-up.

Conclusion: The results show that rhomboid excision and Limberg flap closure technique can be used particu­larly for the treatment of large sacrococcygeal pilonidal si­nus cases. It may be preferred for low relapse rate, short hospital stay, low complication rates and labor force loss, despite poor cosmetic results.

Key words: Pilonidal sinus, Rhomboid excision, Limberg Flap, treatment

Pilonidal sinüs tedavisinde rhomboid eksizyon ve limberg fleb onarımı: Erken dönem sonuçları

ÖZET

Amaç: Pilonidal sinüs sakrokoksigeal bölgenin yaygın görülen kronik bir hastalığıdır. Plonidal sinüs hastalığının tedavisi hastalığın prezentasyonu ile ilişkili olarak değişir. Buna göre birkaç cerrahi yöntem göstermiştir ki, en ideal yöntem halen yüksek nüks oranları nedeniyle bulunama­mıştır. Biz pilonidal sinüs tedavisinde rhomboid eksizyon ve limberg fleb onarımının etkinliğini araştırdık.

Gereç ve yöntem: Kronik ve subakut sakro koksigeal plonidal sinüs hastalığı nedeniyle, 32 (Erkek/Kadın 21/11) hastaya rhomboid eksizyon limberg fleb kapama tekniği uygulanmıştır. Ortalama hastalar 4 ila 9 ay takip edilmiş­tir. Hastalar; ameliyat süresi, hastanede yatış süresi, nüks oranı ve erken dönem komplikasyon oranları bakımından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortala­ması 28,8 ± 23 yıl, ortalama operasyon süresi 68 (52-77) dakika olarak kayıt edilmiştir. Ortalama hastanede yatış süresi 1 (1-3) gün, operasyon süresi ise 68 dakika (52-77) hesaplanmıştır. Erken yara yeri komplikasyonu %6.2 (n=2) hastada kaydedilmiştir. Hastaların takip süresinde hiç nüks görülmemiştir.

Sonuç: Sonuçlar sakrokoksigeal pilonidal sinüs tedavi­sinde romboid eksizyon ve Limberg flep kapamayı özellik­le büyük vakalarda desteklemektedir. Düşük nüks oranı, kısa hastanede yatış süresi, düşük komplikasyon oranları ve işgücü kaybı nedeniyle, kötü kozmetik görünüme rağ­men tercih edilebilir.

Anahtar kelimeler: Pilonidal sinüs, Rhomboid eksizyon, Limberg flep, tedavi.

Dicle Med J  2011;38 (3):335-338

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0043

Volume 38, Number 3 (2011)