ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Giant urethral stone in a patient using clean intermittant catheterization
Ahmet Ali Sancaktutar, Necmettin Penbegül, Haluk Söylemez, Yaşar Bozkurt, Murat Atar, Abdullah Gedik, Hatice Gümüş

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: aasancaktutar@gmail.com

ABSTRACT

Urethral stone is a rare entity in clinical practice. Primary urethral stone happening directly in urethra is even rare, and it usually occurs as a result frequent urinary infection, urethral stricture and trauma.

While the application of clear intermittant catheterization reliably protects bladder function, in long term use, it may cause various complications.

In this case, we discussed giant urethral stone in a patient who has been acting clean intermittent catheterization regularly and without problem fort he last five years and who has had total loss of sensation in this lower extrem­ity as a result of falling from height. Considering that the urethral calibration, in the patient acting clean intermittent catheterization is interesting, the giant urethra stone as much as examined such a case has not been presented in literature.

In the patient acting clean intermittent catheterization and having loss of urethral sensation and with neuro­genic bladder, we call attention to urethral pathologies the symptoms of which were seeing late.

Key words: Clean intermittent catheterization, neurogen­ic bladder, urethra, stone.

Temiz aralıklı kateterizasyon uygulayan hastada dev üretra taşı

ÖZET

Üretra taşı üroloji pratiğinde nadir karşılaşılan bir durum­dur. Doğrudan üretrada oluşan primer üretra taşları ise daha da azdır ve genellikle sık üriner enfeksiyon, üretral darlık ve travmalara bağlı oluşur.

Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulaması mesane fonksiyonlarını güvenilir bir şekilde korurken uzun dönem kullanımında çeşitli komplikasyona neden olabilir.

Bu çalışmada, yüksekten düşme nedeniyle alt ekstremi­telerinde tam duyu kaybı olan, beş yıldır düzenli ve so­runsuz TAK yapan bir hastada son 15 gündür semptom veren dev üretra taşı olgusunu sunarak literatür eşliğinde tartıştık. Üretranın kalibrasyonu göz önüne alındığında TAK yapan hastamızdaki dev üretra taşı ilgi çekicidir ve incelenebildiği kadarıyla literatürde benzer bir vaka sunu­mu yapılmamıştır.

Bu olgu nedeniyle TAK yapan ve üretral his kaybı olan nörojen mesaneli hastalarda geç semptom veren üretra patolojilerine dikkat çekmek istedik.

Anahtar kelimeler: Temiz aralıklı kateterizasyon, üretra, taş, nörojenik mesane

Dicle Med J  2011;38 (2):250-252

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0026

Volume 38, Number 2 (2011)