ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Retrospective analysis of facial fracture etiologies and investigation of the relationship between fracture type and the etiology
Nihan Tuncel, Mustafa Tercan

Harput Devlet Hast. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye Email: nihantuncel2004@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to analyze retrospectively 196 patients whose facial fractures were treated in our clinic and to investigate the relationships between the severity score and fracture type and the eti­ology.

Materials and methods: Totally 196 patients (155 males, 42 females, avarage age of 33,96 ) , who applied to the plastic surgery clinic of Haydarpaşa Numune Research and Training State Hospital during four years (2004-2007) period and were found at least one facial fracture in their maxillofacial bones after the radiological examination, have been evaluated in this study. One-way ANOVA test and Chi-square test were used for statistical analysis.

Results: As a result of performed one-way ANOVA test, It is found that mechanism of trauma is important for estima­tion in severity score of facial injury (p<0.001) but when the Chi-square test was applied for statistical analysisno significant relationship between the mechanism of trauma and patterns of fracture was found (p>0.05).

Conclusion: Trauma mechanism was found as effective on fracture severity, however no relationship was found between etiology of trauma and fracture type.

Key words: Facial fracture, etiology, severity score, frac­ture type.

Yüz kırık etyolojilerinin retrospektif analizi ve kırık tipi ile etyoloji ilişkisinin araştırılması

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı retrospektif olarak, yüz ke­miklerinde kırığı olup, kliniğimizde tedavi edilen hastaların değerlendirilerek, yüz yaralanmasının ciddiyet skoru ve kırık tipi ile etyolojinin ilişkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışma 2004-2007 tarihleri ara­sındaki 3 yıllık süre içinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kli­niğimize başvuran, klinik ve radyolojik olarak çene ve yüz kemiklerinden en az birinde kırık saptanan 196 hastanın (155 erkek; 42 kadın; ort. yaş 34.0 yıl) değerlendirmesi ile yapılmıştır. Sonuçlar tek yönlü varyans analizi ve Ki-kare testi uygulanarak değerlendirildi.

Bulgular: Travma mekanizmasının, yapılan tek yönlü varyans analizi (F-test) sonucu, yüz yaralanmasının cid­diyet skorunu tahmin etmede önemli olduğu (p < 0.001) ancak travmanın mekanizmaları ve meydana getirdikleri kırık şekilleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p > 0,05).

Sonuç: Yüz kırıklarında travma mekanizması yaralanma­nın ağırlığı üzerinde etkili olmakla birlikte, kırık şekilleri ile ilişkili bulunmadı.

Anahtar kelimeler: Yüz kırığı, Etyoloji, ciddiyet skoru, kırık şekli

Dicle Med J  2011;38 (2):208-214

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0016

Volume 38, Number 2 (2011)