ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Sources of information related to contraceptive methods and their relationship with unwanted pregnancies in women in a district of Eastern Anatolia
Mehmet Sühha Bostancı

Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye Email: msuhha@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: In this study, we aim to investigate contracep­tive methods used in a district, the sources of information about the contraceptive methods, the relation of educa­tion with these methods and the unwanted pregnancies.

Materials and methods: In this study we included 423 multipar women who were using a contraceptive method applied to Obstetric and Gynecology Clinic of Kovancılar State Hospital between January 2010 and January 2011. The women included in the study age, pregnancy, con­traceptive method used, their source of information about contraceptive methods, the number of voluntary abortion, educational status and income status were evaluated as parameters.

Results: The mean age of study group was 35.4 ± 7.2 years, the average duration of marriage 13.7 ± 8.3 years, mean gravida 3.6 ± 1.9 and the number of voluntary 0.18 ± 0,25 were detected. Preferred contraceptive methods in order of frequency follows: coitus interruptus 31.9%, con­dom 15.4%, the calendar method 11.8%, oral contracep­tive drugs (OCD) 10.6%, not using contraception 10.4%, intrauterine device (IUD) 10.2%, monthly injectable drugs 6.1% and tubal ligation (T/L) 3.5%, were used. Patients with higher levels of education and income levels are increasing the profile of modern contraception methods (p<0.05). Most unwanted pregnancies were observed in patients using the coitus interruptus method.

Conclusion: In order to reduce the number of unwanted pregnancies and wanted abortions which reversely affect the women healthy; an appropriate contraception method must be employed. Therefore, women are properly in­formed and education levels should be increased.

Key words: Contraceptive methods, educational level, unwanted pregnancy

Doğu Anadolu Bölgesindeki bir ilçede kadınların kullandıkları kontraseptif yöntemleri için bilgi kaynakları ve istenmeyen gebeliklerle ilişkisi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada bir ilçede kullanılan kontraseptif yöntemler, kadınların bu yöntemler hakkında kullandıkları bilgi kaynakları ile eğitimin ilişkisi ve ortaya çıkan isten­meyen gebeliklerin incelenmesini amaçladık.

Materyal ve metot: Ocak 2010-Ocak 2011 tarihleri ara­sında Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran, herhangi bir kontraseptif yöntem kullanan 423 multipar kadın çalışmaya dahil edil­di. Çalışmaya dahil edilen kadınlarda yaş, gebelik sayıla­rı, kullandıkları kontraseptif yöntem, kontraseptif yöntem konusunda bilgi aldıkları kaynak, istemli düşük sayıları, eğitim durumları ve gelir durumları gibi parametreler de­ğerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 35.4 ± 7.2 yıl, ortalama evlilik süresi 13.7 ± 8.3 yıl, orta­lama gebelik sayıları 3.61 ± 1.9 ve istemli düşük sayısı 0.18 ± 0.25 olarak tespit edildi. Tercih edilen kontraseptif yöntemler sıklık sırasına göre; geri çekme %31.9, kon­dom %15.4, takvim yöntemi %11.8, OKS %10.6, korunma yöntemi kullanmayan %10.4, RİA %10.2, aylık iğne %6.1 ve T/L %3.5 oranında kullanıldığı bulunmuştur. Olgularda eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yükseldikçe modern kontra­sepsiyon yöntem tercihi artmaktadır (p<0.05). İstenmeyen gebelik en fazla geri çekme yöntemini kullanan olgularda gözlenmiştir.

Sonuç: Kadın sağlığını olumsuz etkilemekte olan isten­meyen gebeliklerin ve istemli düşüklerin sayısını azalt­mak için uygun bir kontraseptif yöntemi sağlanmalıdır. Bu nedenle kadınlar uygun şekilde bilgilendirilmeli ve eğitim seviyeleri arttırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Kontraseptif yöntemler, eğitim düze­yi, istenmeyen gebelik

Dicle Med J  2011;38 (2):202-207

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0015

Volume 38, Number 2 (2011)