ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The efficacy of levofloxacin-based triple therapy for first-line Helicobacter pylori eradication
Yusuf Aydın, Yaşar Nazlıgül, Abdullah Ö. Yeniova, Ayşe Kefeli, Gülçin Şimşek, Muhammed Saçıkara, İbrahim Halil Akkuş

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Birimi, Ankara Email: ynazligul49@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Standard triple therapy composed of a proton pump inhibitor, clarithromycin and amoxicillin has been widely preferred for H. pylori eradication in Turkey and World. Alternative therapies are currently under investiga­tion because of an increase in clarithromycin resistance. The aim of this study was to evaluate the efficacy of a levoflox-acin-containing triple therapy.

Materials and methods: The study was carried out in 81 H. pylori-infected patients (52 female, 29 male) with nonul-cer dyspepsia. The mean age was found 46.3 ± 13.9. Treatment was indicated with lansoprazol 30 mg b.d., amoxicil-lin 1 g b.d., and levofloxacin 500 mg daily for 7 days. H. pylori status was rechecked by (14)C urea breath test 6-8 weeks after the end of therapy.

Results: Totally 81 patients could complete the treat­ment and follow-up protocol. Effectiveness was 68%. The distrib-tions of age, gender and smoking were similar be­tween eradicated and non-eradicated groups (p > 0.05).

Conclusion: Seven-day levofloxacin based triple therapy is not very effective in the first-line treatment of H. pylori in-fection. The new treatment modalities should be inves­tigated.

Key words: Levofloxacin, Helicobacter pylori, first-line therapy.

İlk basamak Helikobakter pilori eradikasyonunda levofloksasin temelli üçlü tedavinin etkinliği

ÖZET

Amaç: İlk basamak H.pilori eradikasyonunda Türkiye’de ve Dünya’da en çok tercih edilen tedavi protokolü pro­ton pompa inhibitörü, klaritromisin ve amoksisilin içeren standart tedavi rejimidir. Ancak artan klaritromisin direnci sebe-biyle alternatif tedavi rejimleri araştırılmaktadır. Ça­lışmamızda standart üçlü tedavi rejimindeki klaritromisin yerine le-vofloksasin getirilmesiyle oluşturulan kombinas­yonun etkinliğini araştırdık.

Gereç ve yöntem: Çalışma, H.pilori ile enfekte 52 kadın, 29 erkek, toplam 81 nonülser dispepsi hastasında tamam-landı (yaş ortalaması 46,3 ± 13,9). Tedavide “lansoprazol 30mg 2x1, levofloksasin 500 mg 1x1, amoksisilin 1 gr 2x1” 7 gün verildi. Tedavi bitiminden 6-8 hafta sonra C14 üre-nefes testiyle tedavinin etkinliği kontrol edildi.

Bulgular: Hastaların % 68’inde H.pilori negatifliği sağlan­dı. Eradikasyon sağlanan ve sağlanmayan hasta grupları yaş, sigara ve cinsiyet dağılımı yönünden benzer bulundu (p > 0,05).

Sonuç: İlk basamak H.pilori eradikasyonunda 7 gün sü­reyle verilen levofloksasin temelli üçlü tedavi yeterince etkin değildir. Yeni tedavi protokollerine ihtiyaç duyulmak­tadır.

Anahtar kelimeler: Helikobakter pilori, levofloksasin, ilk basamak tedavi.

Dicle Med J  2011;38 (2):197-201

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0014

Volume 38, Number 2 (2011)