ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Results of gastrointestinal endoscopic examinations in patients with iron defıciency anemia
Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Fatih Güzelbulut, M. Erhan Altınöz, Ayça Değirmenci, Yasemin Gökden, Selvinaz Özkara, Seçil Sağlam, Ayşe Oya Kurdaş Övünç

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Derince/Kocaeli Email: zakkan2000@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Endoscopic procedures are usually carried out in order to diagnose the cause of iron deficiency ane­mia (IDA). We aimed to evaluate endoscopic findings of our patients with iron deficiency anemia retrospectively.

Materials and methods: We retrospectively reviewed our computerized data of patients who attended to Haydar­pasa Numune Education and Research Hospital Gastro­entology Endoscopy Unit between 2008 and 2010 years. Patients in whom upper gastrointestinal endoscopy and/or colonoscopy were performed in order to diagnose the cause of IDA were included in this study.

Results: This study included 490 patients with iron defi­ciency anemia in whom upper gastrointestinal endoscopy and/or colonoscopy were performed. The mean age of patients was 58.94 ± 14.8 years. Of these patients, 288 (172 female, 116 male) underwent only upper gastroin­testinal endoscopy, 116 (61 female, 55 male) underwent only colonoscopy and 84 (39 male, 45 female) under­went both upper gastrointestinal endoscopy and colonos­copy. The rates of failure to reveal the cause of IDA in patients in whom either upper gastrointestinal endoscopy or colonoscopy had been performed were 18.75% and 46.55%, respectively. On other hand, the ratio of failure to reveal the cause of IDA was 3.48% in patients in whom both upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy had been performed.

Conclusion: When referring any patient with iron defi­ciency anemia to endoscopy unit, ordering both upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy may allow us to find the reason more accurately.

Key words: Iron deficiency anemia, gastrointestinal en­doscopy, gastrointestinal system

Demir eksikliği anemili hastalarda gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları

ÖZET

Amaç: Endoskopi ünitelerinde, demir eksikliği anemisi nedenini saptamaya yönelik işlemler yapılmaktadır. De­mir eksikliği anemisi (DEA) ön tanısıyla yapılan endosko­pik incelemelerin sonuçları retrospektif olarak taranarak, sonuçların paylaşılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araş­tırma Hastanesi Gastroenteroloji Endoskopi ünitesi 2008-2010 yılları arasındaki endoskopi kayıtları retrospektif olarak tarandı. Demir eksikliği anemisi endikasyonu ne­deniyle endoskopi yapılan hastalar belirlendi. Hastaların bulguları kaydedilerek analiz edildi.

Bulgular: Hastanemiz endoskopi ünitesinde anemi nede­ni ile işlem yapılan toplam 490 hasta değerlendirildi. Has­talarımızın yaş ortalaması: 58.94 ± 14.8 yıl idi. Toplam 288 hastaya (172 kadın,116 erkek) sadece gastroskopi, 116 hastaya (61 kadın, 55 erkek) ise sadece kolonoskopi yapılmıştı. Gastroskopi ve kolonoskopinin birlikte yapıldı­ğı hasta sayısı ise 84 (39 erkek, 45 kadın) idi. Tek işlem yapılan hastalarda DEA nedeni olabilecek patolojiye rast­lamama oranı gastroskopide %18.75, kolonoskopide ise %46.55 ile kolonoskopide daha yüksek olarak bulundu (p<0.05). Buna karşın çift işlem yapılan hastalarımızda DEA nedeni olabilecek patolojiye rastlamama oranımız ise %3.48 olarak saptandı

Sonuç: Demir eksikliği anemisine sahip hastayı endosko­pi ünitesine gönderirken üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisinin birlikte yapılması, DEA etyolojisine daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Demir eksikliği anemisi, gastrointes­tinal endoskopi, gastrointestinal sistem

Dicle Med J  2011;38 (2):155-159

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0006

Volume 38, Number 2 (2011)