ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of the sedative effects of midazolam and dexmedetomidine during regional anaesthesia
Mehmet Korkmaz, Alp Gurbet, Şükran Şahin, Özden Özkurt Pürcü

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye Email: agurbet@uludag.edu.tr

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to compare the effi­cacy of dexmedetomidine versus midazolam for sedation under spinal anesthesia for arthroscopic knee surgery.

Materials and methods: Fifty adult patients, 18 to 65 years, were randomized into two groups: Group M re­ceived 0.04 mg/kg iv bolus midazolam followed by admin­istration of 0.5 mg boluses to provide Ramsay sedation Scale (RSS) 3-4. Group D received dexmedetomidine loading dose of 1 μg/kg/h over 10 minutes and the main­tenance dose of 0.2-0.7 μg/kg/h to achieve an adequate level of RSS 3-4. Recovery was evaluated with Modified Aldrete Scale. Pain was scored using Verbal rating scale (VRS). Postoperative VRS and Quality of Recovery (QoR) were recorded. Patients were asked to fill the question­naire that included 4 questions, and patient satisfaction was rated with VRS.

Results: Heart rate and mean blood pressure values were found to be decreased in group D when compared with Group M (p<0.05). Pain scores and patients’ satis­faction VRS values and QoR scores were not different between groups (p>0.05).

Conclusion: The present study showed that dexmedeto­midine provided similar parameters of recovery and pa­tient satisfaction equivalent to midazolam without nega­tive effects on hemodynamic and respiratory functions.

Key words: Regional anesthesia, midazolam, dexme­detomidine, sedation.

Rejyonel anestezi sırasında midazolam ve deksmedetomidin’in sedatif etkilerinin karşılaştırılması

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, spinal anestezi altında artroskopik diz cerrahisi uygulanacak olgulara sedasyon amacıyla deksmedetomidin ve midazolam uygulamasının etkilerini karsılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Yaşları 18-65 yıl arasında değişen 50 olgu randomizasyon ile iki gruba ayrıldı: Grup M’deki ol­gulara midazolam 0.04 mg/kg intravenöz (iv) uygulandık­tan sonra Ramsay sedasyon skoru (RSS) 3-4 olacak şe­kilde 0,5 mg ek dozlarla işleme devam edildi. Grup D’deki olgulara deksmedetomidin 1 μg kg/sa olacak şekilde 10 dakika yükleme dozu uygulandı. Takiben olguların RSS 3-4 olacak şekilde 0,2-0,7 μg/kg/sa deksmedetomidin in­füzyonuna başlandı. Operasyon süresince olguların vital bulguları kaydedildi. Olguların derlenmeleri modifiye Ald­rete skoru (MAS) ile belirlendi. Ağrı değerlendirmesinde sözel nümerik skala (VRS) kullanıldı. Postoperatif VRS ve derlenme kalite skorları (QoR) kaydedildi. Olgulardan 4 sorudan oluşan geri bildirim anketini doldurmaları istendi. Olgu memnuniyeti VRS ile değerlendirildi.

Bulgular: Grup D’de kalp hızları Grup M’ye göre düşük bulundu (p<0.05). Benzer şekilde ortalama arter basın­cı değerleri de Grup D’de daha düşük bulundu (p<0.05). İşlem boyunca ve sonrasında olguların ağrı skorları ara­sında fark bulunmadı (p>0.05). Postoperatif 8. saatte ol­guların memnuniyet VRS değerleri ve QoR skorları farklı değildi (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmada, uyguladığımız deksmedetomidin ile hemodinamik ve solunumsal parametreler üzerine olumsuz bir etki olmadan, midazolama eşdeğer kalitede derlenme kriterleri ve olgu memnuniyeti sağlayarak se­dasyon uygulaması yapılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Rejyonal anestezi, midazolam, deks­medetomidin, sedasyon.

Dicle Med J  2011;38 (2):148-154

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0005

Volume 38, Number 2 (2011)