ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Procalcitonin and other acute phase reactants in patients with chronic obstructive pulmonary disease exacerbation
Cemil Civelek, İlhan Korkmaz, Şevki Hakan Eren, Fatma Mutlu Kukul Güven, Şule Karadayı, Ömer Tamer Doğan, Ziynet Çınar, İnan Beydilli

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  Email: shakaneren@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to investigate the correlation between procalcitonin and other acute phase reactants, and also analyze their relationship with clini­cal situation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) acute exacerbations.

Materials and methods: The study was made with 122 acute COPD exacerbated patients, who were admitted to emergency service. Patients with below 0.25 ng/ml PCT value included Group 1, and the patients with PCT val­ues ≥ 0.25 ng/ml Group 2. Serum procalcitonin levels, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP) values and white blood cell (WBC) counts were measured. Also, patients hospitalization time and mortal­ity rates were recorded and compared with PCT.

Results: Patients were divided in 3 groups according to their clinical diagnosis; Pneumonia (n=27), Mycoplasma-Chlamydia pneumonia (n=11) and the patients with only COPD exacerbation(n=84). Mean PCT values accord­ing to the groups were 9.47 ± 8.1 ng/ml, 0.41 ± 0.2 ng/ml, and 0.21 ± 0.05 ng/ml respectively. The relationship between PCT with CRP and white blood cell has been found between significiant (p=0.001, p=0.005 respec­tively), whereas the relationship between PCT and ESR was nonsignificant (p=0.55). Procalcitonin and CRP had a positive correlation with the hospitalization time (p=0.034, p=0.022 respectively). The mean ± standard error of PCT for the patients who died was 28.3 ± 27.5 ng/ml, and the difference between patients who died or were discharged was statistically significant (p= 0.012).

Conclusion: PCT can be a useful indicator for morbidity and prognosis in COPD patients.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, pro­calcitonin, acute phase reactants, emergency service.

Kronik obstruktif akciğer hastalığı akut alevlenmeli hastalarda prokalsitonin ve diğer akut faz belirteçleri

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı kronik obstruktif akciğer hasta­lığı (KOAH) akut alevlenmeli hastaların serum prokalsito­nin (PCT) ölçümü ile diğer akut faz belirteçlerini karşılaş­tırmak ve klinikle ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Çalışma acil servise başvuran 122 KOAH akut alevlenmeli hasta ile yapıldı. Prokalsitonin (PCT) değeri <0.25ng/ml olanlar Grup1, PCT değeri ≥0.25 ng/ml olanlar Grup 2 olarak kabul edildi. Serum PCT sevi­yeleri, eritrosit sedimentasyon hızları (ESH), C-reaktif pro­tein (CRP) değerleri ve beyaz küre (BK) değerleri ölçüldü. Hastaların yatış süresi, taburculuk ve mortalite durumları kayıt edilip PCT değerleri ile ilişkileri araştırıldı.

Bulgular: Hastalar Pnömoni (n=27), Mycoplasma/Ch­lamydia pnomonisi (n=11), ve izole KOAH alevlenmesi (n=84), olarak 3 gruba ayrıldı. Gruplara göre PCT ortalama değerleri sırasıyla 9.47 ± 8.1 ng/ml, 0.41 ± 0.2 ng/ml, 0.21 ± 0.05 ng/ml olarak bulundu. Olguların PCT değerleri ile CRP ve BK değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken (sırasıyla p=0.001, p=0.005), PCT ile ESH arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Has­taların PCT ve CRP değerleri ile hastanede kalış sürele­ri arasında aynı yönlü ilişki saptandı (sırasıyla p=0.034, p=0.022). Eksitus olan hastalardaki PCT ortalama değeri 28.3 ± 27.5 ng/ml olup taburcu olanlara oranla anlamlı olarak yüksek bulundu (p= 0.012).

Sonuç: Elde ettiğimiz verilere dayanarak PCT’nin KOAH akut alevlenmeli hastalarda morbidite ve prognozunun belirlenmesinde yararlı bir gösterge olarak kullanılabile­ceği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Kronik obstruktif akciğer hastalığı, prokalsitonin, akut faz belirteçleri, acil servis.

Dicle Med J  2011;38 (2):137-142

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0003

Volume 38, Number 2 (2011)