ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Correlation of high sensitive C-reactive protein and Hepatitis C Virus RNA in anti-HCV-positive sera
Tuncer Özekinci, Selahattin Atmaca, Hasan Akbayın

Deparment of Microbiology, Faculty of Medicine, University of Dicle, Diyarbakır, Turkey  Email: tunozek@ dicle.edu.tr

ABSTRACT

Objectives: To determine whether the level of high sen­sitive C-reactive protein (hsCRP) secreted from liver dif­fered according to the positivity and negativity of the HCV RNA in sera collected from individuals with HCV antibod­ies.

Materials and methods: A total of 84 patients with clini­cally suspected Hepatitis C were included in this study, in which anti-HCV was detected to be positive. Eighty four anti-HCV positive samples were divided into two groups according to the HCV RNA results, as the HCV RNA posi­tive group (Group 1, 50 samples) and the HCV RNA neg­ative group (Group 2, 34 samples).

Results: 50 of the 84 samples with anti HCV positivity were detected to be positive for HCV RNA (Group 1), whereas 30 were detected as negative (Group 2). While the hsCRP values were found to be above the normal level in 11 (22%) of the 50 sera samples in the first group, and in 3 (8,8%) of the 34 sera samples in the second group.

Conclusion: Numerical comparison of the hsCRP posi­tive samples revealed a statistically significant result in favor of group 1 (p<0,001). On the other hand, results ob­tained from comparison of the quantitative hsCRP mean values obtained from the two groups were found to be statistically insignificant (P>0.05).

Key words: HCV, hsCRP, correlation

Anti-HCV pozitif serumda yüksek duyarlıklı C-reaktif protein ve Hepatit C virus RNA ilişkisi

ÖZET

Amaç: HCV antikoruna sahip kişilerden elde edilen se­rumlarda HCV RNA’nın pozitif ve negatifliğine göre ka­raciğerden salgılanan hsCRP düzeyinin farklılık belirlen­mesidir.

Gereç ve yöntem: Klinik olarak Hepatit-C şüpheli olup anti-HCV’si pozitif tespıt edilen toplam 84 hasta çalışma­ya dahil edildi. Anti HCV’si pozitif 84 örnek, HCV RNA sonuçlarına göre; HCV RNA’sı pozitif grup (Grup 1, 50 örnek) ve HCV RNA’sı negatif grup (Grup 2, 34 örnek) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: HCV’si pozitif 84 örneğinin 50’sinde HCV RNA pozitif (Grup 1), 34’ünde HCV RNA negatif (Grup 2) ola­rak tespit edildi. 1.grupta 50 serum örneğinin 11’de (%22 ), 2.grupta 34 serum örneğinin 3’de (%8.8) hsCRP değer­leri normal değerin üzerinde tespit edildi.

Sonuç: Örneklerin sayısal olarak karşılaştırıldığında Grup 1 lehine istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Buna karşılık iki gruptan elde edilen hsCRP değerlerinin kantitatif ortalamalarının karşılaştırılmasında elde edilen sonuçlar istatistiki olarak anlamsız bulundu (P>0.05).

Anahtar kelimeler: HCV, hsCRP, ilişki

Dicle Med J  2011;38 (2):134-136

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0002

Volume 38, Number 2 (2011)