ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Repair of acute Achilles tendon ruptures using Lynn method
Tolga Tolunay, Ahmet Onur Akpolat, Arslan Kağan Arslan, Rahmi Yavuz Önem, Erkan Akgün, İbrahim Azboy, Abdullah Demirtaş

Ankara Atatürk Eğit. Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye Email: tolgatolunay@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Efficiency assessment of Lynn method on open primary repair of acute Achilles tendon ruptures.

Methods: Data were evaluated from 19 patients who treated with the Lynne method due to acute Achilles tendon rupture. Average follow-up length was 12.3 months (range 8-15 months). Dominant side was the right side by all patients and all patients were males. Plantaris tendon augmentation was applied after end-to-end repair by modified Kessler suture technique.

Results: The mean postoperative AOFAS score (The American Orthopaedic Foot and Ankle Society hindfoot clinical outcome scores) was 93.5 (range 82-100). The average of Achilles tendon postoperative assessment score, as developed by Thermann and colleagues, was 93.3. Both assessment scores were between 90-100 and were evaluated as very good. None of the patients developed post-operative wound infection. The Thompson test was negative on all patients and bilateral motor strength was 5/5.

Conclusion: Lynn method, especially in young and active patients with acute Achilles tendon rupture is a method that should be considered in treatment protocols.

Key words: Achilles tendon, Lynn method, AOFAS score

Akut Aşil tendon yırtıklarının Lynn yöntemi ile tamiri

ÖZET

Amaç: Akut Aşil tendon yırtıklarının açık primer tamirinde Lynn yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi.

Yöntemler: Akut Aşil tendon yırtığı nedeniyle Lynn yöntemi ile tedavi edilen 19 hastanın verileri değerlendirildi. Hastaların ortalama takip süreleri 12,3 ay (8 – 15 ay) idi. Tüm hastaların dominant tarafları sağ taraf olup, çalışmaya katılan bütün hastalar erkekti. Tüm hastalara modifiye Kessler dikiş tekniği kullanılarak uç-uca tamir yapıldıktan sonra plantaris tendonu ile güçlendirme uygulandı.

Bulgular: Postoperatif AOFAS skoru (The American Orthopaedic Foot and Ankle Society hindfoot clinical outcome scores) ortalama 93,5 (dağılım 82-100) olarak hesaplandı. Thermann ve arkadaşlarının geliştirdiği Aşil tendon cerrahi sonrası değerlendirme skorunda ortalama puan 93,3 olarak saptandı. Her iki değerlendirme 90-100 puan arasında çıkmış olup sonuçlar çok iyi olarak değerlendirildi. Operasyon sonrasında hiçbir hastada yara yeri enfeksiyonu gelişmedi. Yapılan son kontrollerinde tüm hastaların Thompson testi negatif olup, bilateral motor kuvvet 5/5 olarak saptandı.

Sonuç: Lynn yöntemi, özellikle aktif ve genç yaştaki akut Aşil tendon yırtığı olan hastaların tedavi protokolleri arasında göz önünde bulundurulması gereken bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Aşil tendon, Lynn yöntemi, AOFAS skoru

Dicle Med J  2013;40 (3):474-479

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0313

Volume 40, Number 3 (2013)