ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Akne Vulgaris Tanılı Erişkinlerde Hastalık Şiddetinin Depresyon, Anksiyete, Beden Algısı, Uyku Kalitesi, Cinsel İşlevler ile İlişkisi ve Tedavi Sonrasındaki Değişimi
Barış Yılbaş, Fatmaelif Yıldırım

Barış Yılbaş, Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Gaziantep, Türkiye e-mail: barisyilbas@gmail.com                     

The Relationship of Disease Severity with Depression, Anxiety, Body Perception, Sleep Quality, Sexual Functions and Post-Treatment Change in Adults Diagnosed with Acne Vulgaris

Abstract

Objective: This study aims to examine the relationship between the severity of the disease and depressive complaints, anxiety symptoms, body perceptions, sleep quality and sexual functions in adults with acne vulgaris. In addition, it is aimed to examine the changes in these parameters after routine drug treatments.

Methods: 46 volunteers were included in our study. Sociodemographic data form, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Body Cathexis Scale (BCS), Arizona Sexual Experience Scale (ASEX), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and Acne Quality of Life Scale (AQLS) were applied to the participants before routine drug treatments started with AV diagnosis. In addition, the Global Acne Grading System (GAGS) was used when volunteers were first diagnosed to determine the severity of acne. In the second stage of our study, volunteers who used three months of routine drug treatment were re-evaluated with the scales applied in the first stage. 20 volunteers completed the second stage of the research.

Results: The mean age of the volunteers participating in the study was 23.80±4.5 years. Of the volunteers, 33 (71.7%) were female and 13 (28.3%) were male. The average scores of the volunteers in our study with GAGS were 18.21±6.75. The relationship of the applied scales with the GAGS score was examined by Pearson correlation analysis. Accordingly, there was a positive correlation between the GAGS score and the Acne Quality of Life Scale scores (r=0.655, p<0.001). On the other hand, there was no correlation between GAGS score and HADS-A, HADS-D, PSQI, ASEX and BCS scores (p values were p=0.806, p=0.789, p=0.482, p=0.657, p=0.105, respectively). In the second stage of our study, the change in the scores of GAGS, HADS-D, HADS-A, PSQI, ASEX, BCS and AQLS after 3 months of routine drug treatment of volunteers was examined. According to the results, the change in the scores of the participants in GAGS, HADS-D, BCS and AQLS was statistically significant (p values were p<0.001, p=0.017, p<0.001, p<0.001, respectively).

Conclusion: According to the data obtained from our study, as the acne severity of individuals increases, their quality of life is more affected. On the other hand, there is no relationship between the severity of acne and depression, anxiety, negative body perceptions, poor sleep quality and symptoms of sexual dysfunction. There was an improvement in depression symptoms, body image and quality of life of individuals diagnosed with acne vulgaris after treatment. In order to evaluate the results obtained from our study, there is a need for multicenter and large-participant studies to be conducted in this area.

Keywords: Acne vulgaris, depression, anxiety, body perception, quality of life.

Akne Vulgaris Tanılı Erişkinlerde Hastalık Şiddetinin Depresyon, Anksiyete, Beden Algısı, Uyku Kalitesi, Cinsel İşlevler ile İlişkisi ve Tedavi Sonrasındaki Değişimi

Öz

Amaç: Bu çalışma, akne vulgaris tanılı erişkenlerde hastalık şiddetinin bireylerin depresif yakınmaları, anksiyete belirtileri, beden algıları, uyku kaliteleri ve cinsel işlevler ile ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca rutin ilaç tedavileri sonrasında bu parametrelerdeki değişimin incelenmesi hedeflenmektedir.

Yöntemler: Çalışmamıza 46 gönüllü dahil edilmiştir. Katılımcılara AV tanısıyla başlanan rutin ilaç tedavileri öncesinde sosyodemografik veri formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Vücut Algısı Ölçeği, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Akne Yaşam Kalitesi Ölçeği (AYKÖ) uygulanmıştır. Ayrıca gönüllülerin akne şiddetini belirlemek amacıyla ilk tanı aldıklarında Global Akne Derecelendirme Sistemi (GADS) kullanılmıştır. Çalışmamızın ikinci aşamasında üç aylık rutin ilaç tedavisi kullanan gönüllüler ilk aşamada uygulanan ölçeklerle tekrar değerlendirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasını 20 gönüllü tamamlamıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan gönüllülerin yaş ortalaması 23.80±4.5 yıl idi. Gönüllülerin 33’ü (%71.7) kadın, 13’ü (%28.3) erkekti. Çalışmamızdaki gönüllülerin GADS ortalama puanları 18.21±6.75 idi. Uygulanan ölçeklerin GADS puanı ile ilişkisi Pearson korelasyon analizi ile incelendi. Buna göre GADS puanıyla AYKÖ skorları arasında pozitif yönde korelasyon mevcuttu (r=0.655, p<0.001). Diğer taraftan GADS puanıyla HAD-A, HAD-D, PUKİ, ACYÖ ve VAÖ skorları arasında ilişki bulunmamaktaydı (p değerleri sırasıyla; p=0.806, p=0.789, p=0.482, p=0.657, p=0.105). Çalışmamızın ikinci aşamasında gönüllülerin 3 aylık rutin ilaç tedavisi sonrasındaki GADS, HAD-D, HAD-A, PUKİ, ACYÖ, VAÖ ve AYKÖ puanlarındaki değişim incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların GADS, HAD-D,VAÖ ve AYKÖ puanlarındaki değişim istatiksel yönden anlamlıydı (p değerleri sırasıyla p<0.001, p=0.017, p<0.001, p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen verilere göre bireylerin akne şiddeti arttıkça yaşam kaliteleri daha fazla etkilenmektedir. Buna karşın akne şiddetiyle depresyon, anksiyete, olumsuz beden algıları, kötü uyku kalitesi ve cinsel işlev bozukluğu belirtileri arasında ilişki bulunmamaktadır. Akne vulgaris tanılı bireylerin tedavi sonrasında depresyon belirtilerinde, beden algılarında ve yaşam kalitelerinde düzelme saptanmıştır. Çalışmamızın sonuçlarının değerlendirilebilmesi için bu alanda yapılacak çok merkezli ve geniş katılımcılı araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Akne vulgaris, depresyon, anksiyete, beden algısı, yaşam kalitesi

Dicle Med J  2022; 49 (4): 707-716

Doi: 10.5798/dicletip.1220958

Volume 49, Number 4 (2022)