ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Current Treatment for SLE Nephritis
Davut Akın, Şehmus Özmen, Ramazan Danış

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı / Diyarbakır

ABSTRACT

Renal involvement in systemic lupus erythematosus (SLE) is a serious and common complication of the disease that significantly worsens morbidity and mortality. However, the optimal treatment of lupus nephritis remains unclear. Treatment may be divided into immunologic and nonimmunologic categories. Non-immunologic treatment consists of antihypertensive, anti-proteinüric, and anti-hyperlipidemic options. Immunologic treatment must be designed according to the classification by International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS) in induction and remission topics. New regimens consisting mycophenolate are successful in induction and remission. The potential of other new therapeutic agents is discussed together with results of studies performed with commonly used drugs. As a conclusion, treatment must be based histological classification of ISN/RPS and individualized.

Key words: SLE, Nephritis, Cyclophophamid, Azathiopyrin, Steroid

Lupus Nefritinde Güncel Tedavi

ÖZET

Sistemik lupus eritematoz (SLE)’ta, böbrek tutulumu, morbidite ve mortaliteyi anlamlı derecede arttıran sık ve ciddi bir komplikasyondur. Ancak böbrek tutulumunda optimal tedavi halen tartışmalıdır. Tedavi İmmünolojik ve immünolojik olmayan tedavi olarak iki grupta incelenir. İmmünolojik olmayan tedavi; antihipertansif, antiproteinürik ve antihiperlipidemik tedaviden oluşur. İmmünolojik tedavi ise 2003 yılında International Society of  Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS)’in düzenlediği klasifikasyona göre başlangıç ve idame tedavi şeklinde düzenlenir. Yeni uygulanan mikofenolat mofetil (MMF) ile hem başlangıç hem de idame tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Bu yazıda yeni tedavi seçeneklerinin etkinliği, tedavide sık olarak kullanılan ilaçların etkinliğiyle birlikte tartışıldı. Sonuç olarak, ISN/RPS’deki kalsifikasyona göre tedavi düzenlenmektedir. Ancak hastanın klinik ve laboratuar bulguları dikkate alınarak tedavinin şekillendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: SLE, Nefrit, Siklofosfamid, Azatiyoprin, Steroid

Dicle Med J  2008;35 (2):149-154

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.02.

Volume 35, Number 2 (2008)