ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Cardiac Findings on Non-Contrast Thoracic Tomography in Patients with Acromegaly
Lezan Keskin, Mehtap Ilgar, Bülent Yaprak, Mehmet Akçiçek, Okan Aslantürk

Lezan Keskin, Malatya Turgut Ozal University, Faculty of Medicine , Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolic Diseases, Malatya, Turkey e-mail: lezzankeskin@gmail.com                

Cardiac Findings on Non-Contrast Thoracic Tomography in Patients with Acromegaly

Abstract

Aim: Acromegaly occurs as a result of excessive and permanent secretion of growth hormone from the pituitary. Mortality is mostly related to cardiovascular system involvement. In our study, we aimed to evaluate the correlation between epicardial fat volume (EFV) and growth hormone level in thorax computed tomography in patients with acromegaly and coronary artery calcification, pulmonary artery diameter, ascending aorta diameter, cardiothoracic ratio (CTO) measurements with the control group patients.

Method: Our study was retrospective and included 16 patients with acromegaly who were previously diagnosed and treated by the endocrinology clinic and a control group consisting of 32 patients matched for gender and age.In thorax CT, EFV measurement of the patients was performed and main pulmonary artery diameters, ascending aorta diameters, cardio thoracic ratios, presence of coronary artery calcification were evaluated.

Results: The number of patients with large ascending aorta was higher in patients with acromegaly and it was statistically significant (p=0.041). Although the rate of patients with large main pulmonary artery diameter was higher in patients with acromegaly, no significant difference was found between the groups (p=0.355). There was no significant difference between the groups in terms of increased CTO (p=0.818) and coronary artery calcification (p=0.157).

Conclusion: In our study, a difference was found between the acromegaly and control group patients only in terms of ascending aorta diameters, but no significant difference was found in terms of other parameters. We think that regular follow-up and treatment of patients is effective in this result. Cardiovascular risks can be reduced in patients with acromegaly with early diagnosis, regular follow-up and treatment.

Keywords: Acromegaly, growth hormone, tomography, heart

Akromegali Hastalarında Kontrastsız Toraks Tomografisinde Kardiyak Bulgular

Öz

Amaç: Akromegali hipofizdenbüyüme hormonunun aşırı ve kalıcı olarak salgılanması sonucu oluşur. Mortalite en çok kardiyovasküler sistem tutulumuna bağlıdır. Çalışmamızda akromegali hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografi(BT) ’de epikardiyal yağ volümü (EYV) ile büyüme hormonu düzeyi arasındaki korelasyonu değerlendirmeyi vekoroner arter kalsifikasyonu, pulmoner arter çapı, çıkan aorta çapı, kardiotorasik oran (KTO) ölçümlerini kontrol grubu hastaları ile karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Araştırmamız retrospektif olup daha önce endokrinoloji kliniği tarafından tanı alan ve tedavisi devam eden 16 akromegali hastası ilecinsiyet, yaş olarak eşleştirilmiş, 32 hastadan oluşan kontrol grubu dahil edildi. Toraks BT de hastaların EYV ölçümü yapıldı ve ana pulmoner arter çapları, çıkan aorta çapları, kardiotorasik oranları, koroner arter kalsifikasyon varlığı değerlendirildi.

Bulgular: Akromegali hastalarında çıkan aortası geniş olanların sayısı daha fazlaydı ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,041). Akromegali hastalarında ana pulmoner arter çapı geniş olanların oranı daha fazla olmakla birlikte gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,355). KTO artışı(p=0,818) ve koroner arter kalsifikasyonu görülmesi açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,157) .

Sonuç: Çalışmamızda akromegali ve kontrol grubu hastaları arasında sadece çıkan aort çapları açısından farklılık saptanmış olup diğer parametreler açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Hastaların düzenli takip ve tedavilerinin yapılmasının bu sonuçta etkili olduğunu düşünüyoruz. Erken aşamada tanı konulması, düzenli takip ve tedavi ile akromegali hastalarında kardiovasküler riskler azaltılabilir.

Anahtar kelimeler: Akromegali, büyüme hormonu, tomografi, kalp.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 628-634

Doi: 10.5798/dicletip.1220917

Cilt 49, Sayı 4 (2022)