ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - HIV ile Yaşayan Bireylerde İmmunolojik ve İnflamatuar Belirteçler ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Tuba Damar Çakırca, Mehmet Göktepeli, Tayibe Bal

Tuba Damar Çakırca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye e-mail: dr.tubadamar@gmail.com                     

Investigation of the Relationship Between Immunological and Inflammatory Markers and Carotid Artery Intima-Media Thickness in People Living with HIV

Abstract

Objectives: In this study, we aimed to determine whether there is a relationship between carotid artery intima-media thickness (CIMT) with immunological (CD4, CD8, CD4/CD8) and inflammatory parameters [C-reactive protein (CRP), Erythrocyte sedimentation rate (ESH), procalcitonin, D dimer, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR) and CRP/lymphocyte ratio (CLR)] in young people living with HIV (PLWH).

Methods: This cross-sectional, single-center study included 49 PLWH who were followed up in our center between June 2020 and November 2021 and aged between 18-40 years, receiving antiretroviral therapy (ART), viral suppressed and without such comorbidities (obesity, cardiovascular disease, diabetes mellitus, hypertension). Demographic, anthropometric and laboratory data of the patients were recorded. CIMT measurement of each patient was performed by B-mode Ultrasonography. The CIMT cut-off value for subclinical atherosclerosis was accepted as 0.9 mm.

Results: The median duration of ART use of the cases was 19 (8-43) months, the median CD4 count was 605 (438-913) cells/μL, the median value of the right CIMT was 0.48 mm (0.42-0.58), and the median value of the left CIMT was 0.46 mm (0.41-0.58). No plaque formation was observed in the patients. There was a positive and low moderate correlation between median CIMT and duration of ART use (rho=0.341, p=0.016), and a positive and moderate correlation between median CIMT and age (rho=0.517, p<0.001). No significant correlation was found between median CIMT and CD4 count and CD4/CD8 ratio, or between median CIMT and D-dimer, CRP, procalcitonin, sedimentation, leukocytes, NLR, PLR, CLR.

Conclusion: CIMT value was found within normal range and plaque formation was not observed in the patients included in this study. No relationship was found between immunological and inflammatory markers with CIMT. However, it was determined that the CIMT value increased as the duration of ART use and age increased.

Keywords: HIV, CIMT, Inflammation.

HIV ile Yaşayan Bireylerde İmmunolojik ve İnflamatuar Belirteçler ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Öz

Amaç: Bu çalışmada HIV ile yaşayan bireylerde (HİYB) immünolojik belirteçler olan CD4, CD8, CD4/CD8; inflamatuar parametrelerden C-reaktif protein (CRP), Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), prokalsitonin, D-dimer; hemogram sonuçlarından elde edilen nötrofil/lenfosit oranı (NLR), platelet/lenfosit oranı (PLR) ve CRP/lenfosit oranı (CLR) değerleri ile karotis arter intima-media kalınlığı (CIMT) arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel, tek merkezli çalışmaya Haziran 2020- Kasım 2021 tarihleri arasında merkezimizde takipli, 18-40 yaş aralığında olup ek hastalığı (obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabetes mellitus, hipertansiyon) olmayan, antiretroviral tedavi (ART) alan, HIV-RNA’sı negatif olan (viral suprese) 49 HİYB dahil edildi. Hastaların demografik, antropometrik ve laboratuvar verileri kaydedildi. Her hastanın CIMT ölçümü B-mode Ultrasonografi ile yapıldı. Subklinik ateroskleroz için CIMT cut-off değeri 0.9 mm kabul edildi.

Bulgular: Olguların medyan ART kullanım süresi 19 (8-43) ay, medyan CD4 sayısı 605 (438-913) hücre/μL, sağ CIMT ölçüm medyan değeri 0.48 mm (0.42-0.58) ve sol CIMT medyan değeri 0.46 mm (0.41-0.58) olarak saptandı. Hiçbir hastada plak formasyonu gözlenmedi. Medyan CIMT ile ART kullanım süresi arasında pozitif ve düşük orta düzeyde (rho=0.341, p=0.016), medyan CIMT ile yaş arasında ise pozitif ve orta düzeyde bir korelasyon saptandı (rho=0.517, p<0.001). Medyan CIMT ile CD4, CD4/CD8 oranı, D-dimer, CRP, prokalsitonin, sedimentasyon, lökosit, NLR, PLR ve CLR arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen hastalarımızın hepsinde CIMT değeri normal sınırlarda saptanmış olup, hiçbir hastada plak formasyonu görülmedi. İmmünolojik ve inflamatuar belirteçler ile CIMT arasında bir ilişki saptanmadı. Bununla birlikte ART kullanım süresi ve yaş arttıkça, CIMT değerinin de arttığı bulundu.

Anahtar kelimeler: HIV, CIMT, İnflamasyon

Dicle Med J  2022; 49 (4): 717-724

Doi: 10.5798/dicletip.1220964

Volume 49, Number 4 (2022)