ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Otizm ve Oksidatif Stres: Bir Vaka Kontrol Çalışması
Fatma Subaşı Turgut, Mehmet Karadağ, Seyithan Taysi, Zehra Hangül, Cem Gökçen

Fatma Subaşı Turgut, Aşiti Mah. Mardin Yolu 5. Km, Kızıltepe Devlet Hastanesi, Kızıltepe /Mardin e-mail: fsubasiturgut@gmail.com                  

Autism and Oxidative Stress: A Case-Control Study

Abstract

Objective: Although no definite reason has been found in studies to determine the etiology of Autism Spectrum Disorder, increasing evidence in the literature suggests that oxidative stress plays a role in the development and clinical manifestation of autism. Our study was designed to investigate whether peroxynitrite, a powerful oxidant, can be used as a supportive biochemical marker in the evaluation of the relationship between oxidative stress and autism, and as far as we have researched, it is the first study to measure serum peroxynitrite levels in children with autism.

Methods: In our study, serum peroxynitrite levels of 40 children with autism between the ages of 3-12 and 40 healthy controls in the same age group were measured. In addition, the relationship between peroxynitrite level and autism severity was evaluated. The severity of autism symptoms was evaluated according to Childhood Autism Rating Scale scores.

Results: In our study, a statistically significant difference was found between children with autism and control groups in terms of peroxynitrite values (p=0,010). Our data show that there is no significant relationship between peroxynitrite levels and autism severity (p=0,527).

Conclusion: Our findings show that peroxynitrite levels are higher in the group with autism, consistent with the growing evidence that oxidative stress is increased in autism, pointing to the role of oxidative stress in the pathophysiology of autism. It is thought that studies designed by considering strong oxidants such as peroxynitrite and combinations of different biomarkers in this pathway may provide a better understanding of the pathophysiology of Autism Spectrum Disorder and may guide potential treatments.

Keywords: Autism, Oxidative Stress, Peroxynitrite.

Otizm ve Oksidatif Stres: Bir Vaka Kontrol Çalışması

Öz

Giriş ve Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğunun etiyolojisini saptamaya yönelik çalışmalarda kesin bir sebep bulunamamış olmakla birlikte literatürde artan kanıtlar, oksidatif stresin otizmin gelişimi ve klinik tezahüründe rol oynadığını düşündürmektedir. Çalışmamız oksidatif stres ile otizm spektrum bozukluğu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde güçlü bir oksidan olan peroksinitritin destekleyici biyokimyasal belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için tasarlanmıştır ve bildiğimiz kadarıyla peroksinitritin otizmli çocukların serumlarında çalışıldığı ilk çalışmadır.

Yöntemler: Araştırmamızda 3-12 yaş aralığındaki 40 otizmli çocuk ile aynı yaş grubundaki 40 sağlıklı kontrol çocuğun serum peroksinitrit düzeyleri ölçülmüş ve peroksinitrit düzeyi ile otizm şiddeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. Otizm semptomlarının şiddeti, Childhood Autism Rating Scale puanlarına göre değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda vaka ve kontrol grupları arasında peroksinitrit değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir (p=0,010). Verilerimiz Peroksinitrit düzeyleri ile otizm şiddeti arasında ise anlamlı ilişki olmadığını göstermektedir (p=0,527).

Sonuç: Bulgularımız otizmde oksidatif stresin arttığına dair artan kanıtlarla tutarlı olarak peroksinitrit düzeylerinin otizm tanısı olan grupta daha yüksek olduğunu göstermekte ve oksidatif stresin otizm patofizyolojisindeki rolüne işaret etmektedir. Peroksinitrit gibi güçlü oksidanlar ve bu yolaktaki farklı biyobelirteçlerin kombinasyonlarının dikkate alınarak tasarlandığı çalışmaların Otizm Spektrum Bozukluğu fizyopatolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceği ve potansiyel tedaviler için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Otizm, Oksidatif Stres, Peroksinitrit

Dicle Med J  2022; 49 (4): 645-652

Doi: 10.5798/dicletip.1191425

Volume 49, Number 4 (2022)