ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Nesfatin Düzeyi ve NesfatininTroponin ve CRP ile Korelasyonu
Mehmet Şahin Adıyaman, Revşa Evin Canpolat Erkan, İlyas Kaya, Özlem Aba Adıyaman

Mehmet Şahin Adıyaman, SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye e-mail: drsahinadiyaman@hotmail.com                   

Nesfatin Level and Correlation of Nesfatin with Troponin and CRP in Patients with Myocardial Infarction

Abstract

Aim: Myocardial infarction (MI) is one of the main causes of cardiovascular disease-related mortality and morbidity. Acute thrombosis resulting from atherosclerotic plaque rupture is the most important cause. Nesfatin, which is effective in food intake and energy homeostasis, is one of the markers investigated. In our study, we aimed to determine the relationship between myocardial infarction and nesfatin level. We also planned to explain the relationship between nesfatin level and troponin and CRP.

Method: Newly diagnosed patients with acute coronary syndrome (ACS) who underwent coronary angiography were included in our study, which was approved by the ethics committee. Those with obesity, chronic kidney disease, diabetes mellitus were excluded. The control group included 60 patients whose troponin levels did not increase and who had normal coronary anatomy. In the MI group, 59 MI patients who underwent primary percutaneous intervention due to >2 mm st segment elevation on the admission ECG were evaluated. Demographic information, hemogram, serum nesfatin, troponin, c-reactive protein (CRP), lipid panel and other routine biochemical parameters were evaluated in all patients.

Results: Troponin, LDL, CRP, WBC values were significantly higher in the MI group (p<0.001). Nesfatin values were found to be significantly lower than the control group (p<0.001). It was observed that male gender predominated in the MI group. In the correlation analysis of the data in the MI group, no significant positive or negative correlation was found between nesfatin and troponin, lipid profile, CRP and WBC.

Conclusion: In our study, it was shown that low serum nesfatin levels may be associated with MI and it was supported that it could be one of the etiopathogenetic reasons. No correlation was found with increased troponin, LDL, CRP and WBC levels. This relationship was not supportive in terms of inflammatory properties and prognosis of the disease.

Keywords: CRP, Nesfatin, Myocardial infarction, Troponin.

Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Nesfatin Düzeyi ve NesfatininTroponin ve CRP ile Korelasyonu

Öz

Amaç: Miyokard enfarktüsü (MI), kardiyovasküler hastalık kaynaklı mortalite ve morbiditenin başlıca sebeplerindendir. Aterosklerotik plak rüptürü sonucu gelişen akut tromboz en önemli nedendir. Gıda alımı ve enerji homeostazında etkili olan nesfatin araştırılan belirteçlerdendir. Çalışmamızda miyokard enfarktüsü ile nesfatin düzeyi arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçladık. Ayrıca nesfatin düzeyinin troponin ve CRP ile ilişkisini açıklamayı planladık.

Yöntemler: Etik kurul onayı alınarak yapılan çalışmamıza, yeni tanı almış ve yatırılarak koroner anjiografi yapılmış akut koroner sendrom (AKS) hastaları dahil edildi. Obezite, kronik böbrek hastalığı, diabetes mellitus hastalığı olanlar dışlandı. Kontrol grubuna troponin değerleri yükselmeyen ve normal koroner anatomi tespit edilen 60 hasta dahil edildi. MI grubunda başvuru Ekg’sinde>2 mm st segment elevasyonu görülerek primer perkütan girişim yapılan 59 MI hastası değerlendirildi. Tüm hastalarda demografik bilgiler, hemogram, serum nesfatin, troponin, c-reaktif protein (CRP), lipid paneli ve diğer rutin biyokimyasal parametreler bakıldı. SPSS 22 istatistik paket programı kullanıldı.

Bulgular: MI grubunda troponin, LDL, CRP, WBC değerleri anlamlı düzeyde yüksek izlendi (p<0,001). Nesfatin değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görüldü (p<0.001). Erkek cinsiyetin MI grubunda ağırlıkta olduğu görüldü. MI grubundaki verilerde yapılan korelasyon analizinde nesfatin ile troponin, lipid profili, CRP ve WBC arasında pozitif veya negatif yönde anlamlı herhangi bir korelasyon ilişkisi görülmedi.

Sonuç: Çalışmamızda, düşük serum nesfatin seviyelerinin MI ile ilişkili olabileceği gösterilmiş ve etyopatogenetik sebeplerden biri olabileceği desteklenmiştir. Artmış troponin, LDL, CRP ve WBC düzeyleri ile herhangi bir korelasyon ilişkisi tespit edilmemiştir. Bu ilişki, inflamatuar özellikleri ve hastalığın prognozunu göstermesi açısından destekleyici olmamıştır.

Anahtar kelimeler: CRP, Nesfatin, Miyokard enfarktüsü, Troponin

Dicle Med J  2022; 49 (4): 692-698

Doi: 10.5798/dicletip.1220948

Volume 49, Number 4 (2022)