ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The association between frequent premature atrial contractions and recurrent stroke in a population of ischemic stroke
Serhat Günlü, Adem Aktan

Serhat Günlü, Department of Cardiology, Dağkapı State Hospital, Diyarbakır, Turkey e-mail: serhat8086@hotmail.com            

The association between frequent premature atrial contractions and recurrent stroke in a population of ischemic stroke

Abstract

Objective: Premature atrial contractions (PACs) are a prevalent cardiac occurrence. Recent research indicates that PACs are linked to atrial fibrillation (AF), ischemic stroke, and mortality. We aimed to investigate the association of PACs and the risk of recurrent stroke in patients with ischemic stroke in sinus rhythm.

Methods: The study was conducted as a cross-sectional study. 24-hour standard three-lead Holter ECG monitoring was performed for seven days and analyzed. Patients were separated into two groups based on the results of Holter ECG monitoring: those with subclinical AF and those with frequent PACs. Frequent PACs were characterized as more than fourteen PACs per hour and >3 PAC runs each 24 hours. Subclinical AF was defined as atrial fibrillation, atrial flutter, or atrial tachycardia events detected by implantable or wearable cardiac devices in people without AF symptoms and in whom clinical AF was not previously detected.

Results: 150 patients, consisting of 82 men (54.7% of the total) and 68 women (45.3%), with an average age of 60.9±13.5 years, were enrolled in the research. Based on the Holter findings, patients were separated into subclinical AF (n=54) and frequent PACs (n=96).During hospitalization, recurrent ischemic stroke was detected in 6 patients (11%) in the subclinical AF arm and 26 patients (26%) in the frequent PACs arm (p=0.03). Six patients died of whom 4 died after a recurrent stroke event in the hospital. In univariate analysis age [OR: 1.03, 95%CI (1-1.07), p=0.02], dyslipidemia [OR: 2.68, 95%CI (1.16-6.18), p=0.021] and frequent PACs [OR: 2.97, 95%CI (1.13-7.76), p=0.026] were found significant predictors of recurrent stroke. Furthermore, in multivariate logistic regression analysis only frequent PACs [OR: 2.69, 95%CI (1-7.17), p=0.048] was found independent predictors of recurrent stroke.

Conclusion: Frequent PACs on Holter analysis were significantly associated with recurrent ischemic stroke.

Keywords: Frequent PACs, subclinical AF, recurrent stroke, Holter-ECG.

İskemik inme popülasyonunda sık erken atriyal kasılmalar ile tekrarlayan inme arasındaki ilişki

Öz

Amaç: Erken atriyal kasılmalar (EAK) yaygın bir kardiyak olaydır. Son araştırmalar, EAK'ların atriyal fibrilasyon (AF), iskemik inme ve mortalite ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı sinüs ritminde iskemik inmeli hastalarda EAK'lar ile tekrarlayan inme riski arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntemler: Çalışma kesitsel olarak yürütülmüştür. Yedi gün boyunca 24 saatlik standart üç derivasyonlu Holter EKG takibi yapıldı ve analiz edildi. Holter EKG monitorizasyonu sonuçlarına göre hastalar subklinik AF ve sık EAK olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sık EAK'lar, saatte 14’ten fazla EAK ve 24 saatlik periyotta 3 veya daha fazla EAK kaçışı olarak tanımlandı. Subklinik AF, AF semptomları olmayan ve daha önce klinik AF saptanmamış kişilerde kardiyak implante edilebilir veya giyilebilir cihazlar tarafından saptanan atriyal fibrilasyon, atriyal çarpıntı veya atriyal taşikardi atakları olarak tanımlandı.

Bulgular: Araştırmaya yaş ortalaması 60.9±13.5 yıl olan 82 erkek (%54.7) ve 68 kadın (%45.3) olmak üzere toplam 150 hasta alındı. Holter sonuçlarına göre hastalar subklinik AF (n=54) ve sık EAK'lar (n=96) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastanede yatış sırasında subklinik AF kolunda 6 hastada (%11) ve sık EAK kolunda 26 hastada (%26) tekrarlayan iskemik inme gözlendi (p=0.03). Altı hasta öldü, bunlardan 4'ü hastanede tekrarlayan inme olayından sonra öldü. Tek değişkenli analizde yaş [OR: 1.03, 95%CI (1-1.07), p=0.02], dislipidemi [OR: 2.68, 95%CI (1.16-6.18), p=0.021] ve sık EAK’lar [OR: 2.97, 95%CI (1.13-7.76), p=0.026] tekrarlayan inmenin anlamlı öngörücüleri olarak bulundu. Ayrıca, çok değişkenli lojistik regresyon analizinde sadece sık EAK’lar [OR: 2.69, 95%CI (1-7.17), p=0.048] tekrarlayan inmenin bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu.

Sonuç: Holter analizinde sık görülen EAK'lar, tekrarlayan iskemik inme ile önemli ölçüde ilişkiliydi.

Anahtar kelimeler: Sık EAK, subklinik AF, tekrarlayan inme, Holter-EKG.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 571-578

Doi: 10.5798/dicletip.1220740

Volume 49, Number 4 (2022)