ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Prognostic value of nutritional and inflammatory scores in Transcatheter aortic valve replacement patients
Mehmet Özbek, Barış Acun, Baran Arık, Muhammed Demir, Muhammed Oylumlu, Nizamettin Toprak

Mehmet Özbek, Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey e_mail: dr.mehmetozbek@hotmail.com  

Prognostic value of nutritional and inflammatory scores in Transcatheter aortic valve replacement patients       

Abstract

Background: Aortic Stenosis (AS) is a common heart valve disease that especially affects the elderly population and is seen with the aging of the society. In recent years Transcatheter aortic valve replacement patients (TAVR) has been increasingly applied worldwide as a procedure for the treatment of severe AS. Recently, various biomarkers and derived marker approaches have been studied in AS patient groups as in many cardiovascular diseases. Since it has been previously shown that increased inflammatory scores and poor nutritional scores are closely associated with the development process and prognosis of cardiovascular diseases, we hypothesized that these scores may be associated with prognosis after TAVR. Therefore, in this study, we aimed to make a detailed evaluation in terms of mortality determinants after TAVR.

Methods and Results: 118 TAVR patients were included in the analysis. Median follow-up of 118 patients was 40.5 months. In terms of inflammatory status scores, the systemic immune inflammatory (SII) score (p= 0.027), the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) score (p= 0.012), and the platelet/lymphocyte ratio (PLR) score (p= 0.012) in the death group was found to be significantly higher. As nutritional status scores, the prognostic nutritional index (PNI) score (p= 0.003) was lower in the death group and the median Controlling Nutritional Status (CONUT) score (p= 0.002)) found significantly higher.

Conclusion: In severe and high-risk AS patients undergoing TAVR, measurement of malnutrition with the CONUT score and increased inflammatory status with the SII score was associated with an increased risk of all causes mortality in long-term follow-up. It has been determined that the development of complications related to the procedure is an indicator of increased mortality not only in the short term but also in the long-term follow-up.

Key words: CONUT - SII - TAVI - PNI - NLR

Transkateter aort kapak implantasyonu hastalarında beslenme ve inflamatuar skorların prognostik değeri

Öz

Amaç: Aort Darlığı (AD), özellikle yaşlı nüfusu etkileyen ve toplumun yaşlanmasıyla birlikte görülen yaygın bir kalp kapak hastalığıdır. Son yıllarda Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI), şiddetli AS tedavisi için bir prosedür olarak dünya çapında giderek daha fazla uygulanmaktadır. Son zamanlarda birçok kardiyovasküler hastalıkta olduğu gibi AD hasta gruplarında da çeşitli biyobelirteçler ve türetilmiş belirteç yaklaşımları araştırılmaktadır. Artmış inflamatuvar skorların ve kötü beslenme skorlarının kardiyovasküler hastalıkların gelişim süreci ve prognozu ile yakından ilişkili olduğu daha önce gösterildiğinden, bu skorların TAVI sonrası prognoz ile ilişkili olabileceğini varsaydık. Bu nedenle bu çalışmada TAVI sonrası mortalite belirleyicileri açısından detaylı bir değerlendirme yapmayı amaçladık.

Yöntemler ve Sonuçlar: 118 TAVI hastası analize dahil edildi. 118 hastanın medyan takip süresi 40.5 aydı. İnflamatuar durum skorları açısından, sistemik immün inflamatuar (SII) skoru (p= 0.027), nötrofil/lenfosit oranı (NLR) skoru (p= 0.012) ve trombosit/lenfosit oranı (PLR) skoru (p= 0.012) ) ölüm grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Beslenme durumu skoru olarak ölüm grubunda prognostik nütrisyon indeksi (PNI) skoru (p= 0.003) daha düşüktü ve medyan CONUT skoru (p= 0.002) anlamlı olarak daha yüksek bulundu.

Sonuç: TAVI uygulanan şiddetli ve yüksek riskli AD hastalarında, CONUT skoru ile malnütrisyon ölçümü ve SII skoru ile artan inflamatuar durum, uzun dönem takipte tüm nedenlere bağlı mortalite riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. İşleme bağlı komplikasyonların gelişmesinin sadece kısa dönemde değil uzun dönemde de mortalite artışının bir göstergesi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: CONUT - SII - TAVR- PNI - NLR

Dicle Med J  2022; 49 (3): 422-429

Doi: 10.5798/dicletip.1170121

Cilt 49, Sayı 3 (2022)