ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Effect of Neutrophil to Lymphocyte and Neutrophil to Platelet Ratios on Prognosis in Stroke Patients
Pınar Bengi Boz, Murat Boz, Dilek Acar, Zeynep Selcan Şanlı, Ahmet Evlice, Semih Giray

Pınar Bengi Boz, Department of Neurology, Adana City Training and Research Hospital, Faculty of Medicine, University of Health Sciences, Adana, Turkey e-mail: pbengiboz@hotmail.com          

The Effect of Neutrophil to Lymphocyte and Neutrophil to Platelet Ratios on Prognosis in Stroke Patients

Abstract

Background: The aim of this study is to determine the correlation of neuroinflammatory response biomarkers neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), neutrophil to platelet ratio (NPR) with risk factors, etiology, and prognosis in stroke patients.

Methods: Cases diagnosed with ischemic stroke were recruited in this study. Demographic data, comorbidities, laboratory findings, carotid doppler ultrasonography, NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) and MRS (modified rankin scale) scores of the cases were documented. Afterwards, the cases were divided into 3 groups (posterior circulation infarct, anterior circulation infarct, and lacunar infarct).

Results: A total of 133 patients, 65 female and 68 males, aged between 24 and 94 were included in this study. At the end of hospitalization, NLR (p=0.001) and NPR (p=0.007) were significantly found high in patients with unfavorable functional outcome (MRS≥3) and those who died compared to NLR (p=0.001) and NPR (p=0.008) in the favorable functional outcome group. The NLR cut-off value for unfavorable functional outcome (95% confidence interval lower limit of area-under-curve of ROC≥0.7) was found to be 4.0.

Conclusion: High NLR and NPR values measured at first admission in patients with acute ischemic stroke are highly associated with unfavorable functional outcome and mortality, and NLR and NPR are important prognostic biomarkers in patients with acute ischemic stroke.

Keywords: Ischemic stroke, NLR, NPR, arterial thrombosis and embolism

İnmeli Olgularda Nötrofil/Lenfosit ve Nötrofil/Trombosit Oranlarının Prognoz Üzerine Etkisi

Öz

Amaç: İnme hastalarında nöroinflamatuar yanıt biyobelirteçlerinden nötrofil/lenfosit oranı (NLR), nötrofil/trombosit oranı (NPR) ile risk faktörleri, etiyoloji ve prognoz arasındaki korelasyonu belirlemektir.

Yöntemler: Bu çalışmaya iskemik inme tanısı ile izlenen hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, laboratuvar bulguları, karotis doppler ultrasonografi, NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) ve MRS (modifiye rankin skalası) skorları kaydedilerek arka sirkülasyon enfarktüsü, ön sirkülasyon enfarktüsü ve laküner enfarktüs olmak üzere gruplara ayrıldı. 

Bulgular: Çalışmaya yaşları 24 ile 94 arasında değişen 65’i kadın, 68’i erkek toplam 133 hasta dahil edildi. Hospitalizasyon sonunda, olumsuz fonksiyonel sonuçlu (MRS≥3) ve ölen hastalarda NLR (p=0,001) ve NPR (p=0,007), olumlu fonksiyonel sonuç grubundaki NLR (p=0,001) ve NPR (p=0,008)’ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Olumsuz fonksiyonel sonuç için NLR cut-off değeri (%95 güven aralığı alt sınırı ROC≥0,7) 4.0 saptandı. 

Sonuç: Akut iskemik inmeli hastalarda ilk başvuruda ölçülen yüksek NLR ve NPR değerleri, olumsuz fonksiyonel sonuç ve mortalite ile yüksek oranda ilişkilidir ve NLR ve NPR, akut iskemik inmeli hastalarda önemli prognostik biyobelirteçlerdir.

Anahtar kelimeler: iskemik inme, NLR, NPR, arteriyel tromboz ve emboli.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 558-564

Doi: 10.5798/dicletip.1220732

Volume 49, Number 4 (2022)