ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Long-Term Results Of Suture And Graft Techniques Used To Increase Tip Projection and Rotation In Open Technique Septorhinoplasty
Şermin Can, Tuba Bayındır, Tamer Erdem, Serdar Ferit Toprak

Sermin Can, Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Dicle University Faculty of Medicine Diyarbakır 21010, Turkey e-mail: sermin.can@homail.com              

The Long-Term Results Of Suture And Graft Techniques Used To Increase Tip Projection and Rotation In Open Technique Septorhinoplasty

Abstract

Background: In this study, we aimed to evaluate the long-term results of suture and graft techniques used to increase tip projection and rotation in Open Technique Septorhinoplasty.

Methods: In this study, the data of 89 patients who underwent Open Technique Septorhinoplasty were analysed retrospectively. The patients were divided into groups 1,2,3,4 and 5 according to the suture and graft techniques used. Preoperative and postoperative photographs of all patients included in the study at the 1st, 3rd, 6th, 12th, 36th and 60th months were analyzed. To measure and compare these techniques, tip projection and rotation losses were measured on all photographs using a computer program called Imagej.

Results: A statistically significant increase was found between the preoperative mean Nasolabial Angle (NLA), Type Angle (TA), Byrd–Hobar Method (BHM) and Nasofacial Angle (NFsA) measurement values and the measurement values at 36th months postoperatively in Groups 1 and 4 (p < 0.05). In Group 2, a statistically significant increase was found between preoperative mean NLA, TA and BHM measurement values and postoperative 36th month measurement values (p < 0.05). In group 1 only, there was a statistically significant difference between the preoperative mean TA, BHM, Simons Method (SM), Goode Method (GM) and Powell-Modified Baum Method (PMBM) measurement values and the postoperative measurement values at 60th months (p < 0.05).

Conclusions: Our results showed that suture techniques were more effective on projection and rotation than graft techniques in the long term.

Keywords: Septorhinoplasty, greft technique, suture technique, nasal tip rotation, nasal tip projection

Açık Teknik Septorinoplastide Tip Rotasyon ve Projeksiyonunu arttırmak için kullanılan Sütür ve Greft Tekniklerinin Uzun Dönem Sonuçları

Öz

Amaç: Bu çalışmada, Açık Teknik Septorinoplastide tip projeksiyonunu ve rotasyonunu artırmak için kullanılan sütür ve greft tekniklerinin uzun dönem sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışmada Açık Teknik Septorinoplasti uygulanan 89 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar kullanılan sütür ve greft tekniklerine göre 1,2,3,4 ve 5. gruplara ayrıldı. Çalışmaya alınan tüm hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 1., 3., 6., 12., 36. ve 60. aylardaki fotoğrafları incelendi. Bu teknikleri ölçmek ve karşılaştırmak için, Imagej adlı bir bilgisayar programı kullanılarak tüm fotoğraflarda tip projeksiyon ve rotasyon kayıpları ölçüldü.

Bulgular: Grup 1 ve Grup 4 'de preoperative ortalama Nazolabial Açı (NLA), Tip Açı (TA), ByrdHobar Metodu (BHM) ve Nazofasiyal Açı (NFsA) ölçüm değerleri ile postoperative 36. aydaki ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p < 0.05). Grup 2'de preoperative ortalama NLA, TA ve BHM ölçüm değerleri ile postoperative 36. ay ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı artış bulundu (p < 0.05). Sadece grup 1'de preoperative ortalama TA, BHM, Simons Metodu (SM), Goode Metodu (GM) ve Powell-ModifiedBaum Metodu (PMBM) ölçüm değerleri ile postoperative 60.aydaki ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı ( p < 0.05).

Sonuç: Bu çalışmamız sonuç olarak uzun dönemde sütür tekniklerinin projeksiyon ve rotasyon üzerinde greft tekniklerine göre daha etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Septorinoplasti, greft tekniği, sütür tekniği, nazal tip rojeksiyon, nazal tip rotasyon.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 590-596

Doi: 10.5798/dicletip.1220748

 

Volume 49, Number 4 (2022)