ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Vaccine Hesitation in Parents of Children with Food Allergy
Ahmet Kan, Mehmet Türe, Kamil Yılmaz, Alper Akın, Gülşah Kartal, Velat Şen

Ahmet Kan, Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Allergy and Immunology, Diyarbakır, Turkey e-mail: rodmerrod1980@gmail.com              

Vaccine Hesitation in Parents of Children with Food Allergy

Abstract

Objective: The term vaccine hesitation means “rejection or delay of vaccines despite the availability of vaccine services”. Parents may delay the vaccination of their children when their children have a history of food allergies. The present study aims to evaluate the factors about vaccine hesitancy of parents with food allergic children.

Methods: A cross-sectional survey research, created by the researchers, was conducted to the parents of children who were already followed up with food allergy by the pediatric allergy department.

Results: The parents of 190 children with a median age of 24 (2-60) months who were followed up for food allergy were included in the study. The median follow-up period of the patients was 15.5 (4–160). Forty-four (23.1%) participants had delayed at least one vaccination of their children due to food allergy in the past. The most common vaccine hesitancy was toward the measles-mumps-rubella vaccine. The study also found that there were more delays in vaccination in children with egg allergy (100%) than in those without egg allergy (75.3%) (p = 0.01). As a result of our study, it was determined that the most frequent information about vaccination was obtained from doctors (89.5%)

Conclusions: It was understood that a substantial proportion of parents with food allergic children had vaccine hesitancy in the past. Families obtaining complete and accurate information about food allergy and vaccine interactions, especially from the health system, will prevent unnecessary delay due to vaccine hesitations.

Keywords: Food allergy, children, parents, delay, vaccine hesitancy

Besin Alerjisi Olan Çocukların Ebeveynlerinde Aşı Tereddütleri

Öz

Giriş-amaç: Aşı tereddütü terimi “aşı hizmetlerinin kullanılabilirliğine rağmen aşıların reddedilmesi veya geciktirilmesi” anlamına gelmektedir. Aileler çocuklarında besin allerjisi öyküsü varsa çocuklarına aşı yapılmasını geciktirebilirler. Bu çalışma, gıda alerjisine sahip çocuğu olan ebeveynlerin aşı tereddütüne ilişkin faktörleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler:Pediatrik alerji bölümü tarafından besin alerjisi ile takip edilen çocukların ebeveynlerine araştırmacılar tarafından oluşturulan kesitsel bir anket araştırması yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya besin alerjisi nedeniyle takip edilen ortanca yaşı 24 ay olan 190 çocuğun ebeveynleri dahil edildi. Kırk dört (%23.1) katılımcı, geçmişte gıda alerjisi nedeniyle çocuklarının en az bir aşısını geciktirmişti. En yaygın aşı tereddütü kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısına yönelikti. Çalışmada ayrıca yumurta alerjisi olan çocuklarda aşılamada (%100), yumurta alerjisi olmayanlara (%75.3) göre daha fazla gecikme olduğu bulundu (p = 0.01). Çalışmamız sonucunda aşı ile ilgili en sık bilginin doktorlardan (%89,5) alındığı belirlendi.

Sonuç ve yorum: Besin alerjisi olan çocuğu olan ebeveynlerinin azımsanmayacak bir kısmının geçmişte aşı tereddütü yaşadığı anlaşıldı. Ailelerin özellikle sağlık sisteminden gıda alerjisi ve aşı etkileşimleri hakkında tam ve doğru bilgi almaları aşı tereddütlerinden kaynaklanan gereksiz gecikmelerin önüne geçecektir.

Anahtar kelimeler: Besin alerjisi,çocuklar,ebeveynler,gecikme,aşı tereddütü.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 604-611

Doi: 10.5798/dicletip.1220892

Volume 49, Number 4 (2022)