ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Risk Factors for 7-Day and 21-Day Mortality in Patients with Ventilator-Associated Pneumonia Caused by Gram-Negative Multidrug Resistant Bacteria
İlker Ödemiş, Elif Vural Taşdemir

Ilker Odemis, Department of Infectıous Diseases and Clinical Microbiology, Ömer Halisdemir University Hospital, Niğde, Turkey e-mail: ilkerodemis2014@gmail.com                 

Risk Factors for 7-Day and 21-Day Mortality in Patients with Ventilator-Associated Pneumonia Caused by Gram-Negative Multidrug Resistant Bacteria

Abstract

Objective: Incidence of ventilator-associated pneumonia, caused by gram-negative multidrug resistant bacteria, is on the increase and early mortality rate is high.

We aimed to investigate the effects of aging, comorbidities, high Charlson comobidity index score, high Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score, leukocytosis, high C-reactive protein level, inappropriate empirical antibiotic therapy and antibiotic resistance on mortality in ventilator-associated pneumonia caused by gram-negative multidrug-resistant bacteria.

Methods: The study was planned as a retrospective cohort study. Patients aged 18 years and older who were hospitalized between January 01, 2015, and January 01, 2020, diagnosed with ventilator-associated pneumonia, and had Gram-negative multidrug resistant pathogen was detected in blood and/or bronchoalveolar lavage fluid specimen or quantitative endotracheal aspirate cultures were included in the study.

Results: A total of 370 patients were included in the study. Median age of the patients was 74 (19-95) years. Most frequent bacteria was Acinetobacter baumannii (52.4%). Resistance to ceftriaxone, meropenem, and colistin was 99%, 68%, and 4%, respectively. 7-day and 21-day mortality rates were 38.3% (n=142) and 85.1% (n=315). In multivariate analysis, 7-day mortality was associated with a Charlson comorbidity index score of ≥4, and risk factors for 7-day mortality were septic shock, amikacin resistance, and white blood cell count ≥15000/mm3. Advanced age was found to be a risk factor for 21-day mortality, and a high Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score and a high Charlson comorbidity index score were associated with 21-day mortality. It was found that the risk of 7-day mortality in patients with tracheostomy was lower than in patients without tracheostomy.

Conclusion:Consideration of clinical scoring systems, closer monitoring of elderly patients, following-up with tracheostomy, may provide a decrease in mortality of ventilator-associated pneumonia, caused by multidrug resistant pathogens.

Keywords: Mortality, multidrug resistance, pneumonia, risk factors, antibiotic resistance

Gram-Negatif Çoklu İlaç Dirençli Bakterilerin Etken Olduğu Ventilatör ile İlişkili Pnömonili Hastalarda 7-Günlük ve 21-Günlük Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Öz

Amaç: Gram negatif çoklu ilaç dirençli bakterilerin etken olduğu ventilatör ilişkili pnömoni insidansı artmaktadır ve erken ölüm oranı yüksektir.

Gram negatif çoklu ilaç dirençli bakterilerin neden olduğu ventilatör ilişkili pnömonide yaşlılığın, komorbiditelerin, Charlson komobidite indeks skorunun yüksekliğinin, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II skorunun yüksekliğinin, lökositozun, C-reaktif protein seviyesi yüksekliğinin, ampirik antibiyotik tedavisinin ve antibiyotik direncinin 7 günlük ve 21 günlük mortalite üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışma retrospektif kohort çalışması olarak planlandı. 01 Ocak 2015 - 01 Ocak 2020 tarihleri arasında hastaneye yatırılan, ventilatör ilişkili pnömoni tanısı konulan ve kan ve/veya bronkoalveolar lavaj sıvısı örneğinde veya kantitatif endotrakeal aspirat kültürlerinde çoklu ilaç dirençli gram negatif bakteri saptanan 18 yaş ve üzerindeki hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 370 hasta alındı. Hastaların ortanca yaşı 74 (19-95) idi. En sık görülen bakteri Acinetobacter baumannii (%52,4) idi. Seftriakson, meropenem ve kolistine direnç sırasıyla %99, %68 ve %4 idi. 7 günlük ve 21 günlük mortalite oranları %38,3 (n=142) ve %85,1 (n=315) idi. Çok değişkenli analizde, 7 günlük mortalite ile Charlson komorbidite indeks skoru ≥4 olması ilişkili bulundu, ayrıca 7 günlük mortalite için risk faktörlerinin septik şok, amikasin direnci ve beyaz küre sayısının ≥15000/mm3 olduğu belirlendi. İleri yaş 21- günlük mortalite için risk faktörü olarak bulundu ayrıca yüksek Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II skoru ve yüksek Charlson komorbidite indeks skoru 21 günlük mortalite ile ilişkili bulundu. Trakeostomili hastalarda 7 günlük mortalite riskinin trakeostomisiz hastalara göre düşük olduğu saptandı.

Sonuç: Klinik skorlama sistemlerinin dikkate alınması, yaşlı hastaların daha yakından izlenmesi, trakeostomi ile takip edilmesi, çoklu ilaç dirençli patojenlerinin neden olduğu ventilatör ilişkili pnömoni mortalitesinde azalma sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Mortalite, çoklu ilaç direnci, pnömoni, risk faktörleri, antibiyotik direnci.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 635-644

Doi: 10.5798/dicletip.1220921

Cilt 49, Sayı 4 (2022)