ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Risk factors for hospital mortality of patients with COVID-19 and 6-month follow-up of discharged patients
Tuğba Arslan Gülen, Ayfer İmre, Taylan Bozok

Tugba Arslan Gulen, University of Health Sciences Adana City Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Adana, Turkey e-mail: tarslangulen@gmail.com             

Risk factors for hospital mortality of patients with COVID-19 and 6-month follow-up of discharged patients

Abstract

Objective: COVID-19 continues to pose a public health threat globally. This study evaluated the risk factors of hospitalized patients associated with hospital mortality for COVID-19 and symptoms on days 14, 28, and 6th-month. 

Methods: The study included 133 adults hospitalized due to COVID-19 between April 1, 2020 and June 30, 2020. Patient files were retrospectively reviewed. The demographic characteristics of the patients were evaluated by dividing them into two groups according to the clinical severity of COVID-19. (group 1: mild+moderate, group 2: severe+critical). Risk factors associated with mortality were revealed. Symptoms on day 14 and day 28 were questioned in person or by phone if patients were discharged and symptoms at 6 months were questioned by phone.

Results: Comparison of laboratory findings between the groups showed that patients in group 2 had lower serum lymphocyte count and higher levels of C-reactive protein, ferritin, D-dimer, procalcitonin, and troponin T at admission and during follow-up (p<0.05). Oxygen saturation at hospital admission and lymphocyte count on day 7 of hospitalization were found to be risk factors associated with mortality. The most common symptom at admission and on day 14 was a cough, while fatigue was most common on day 28 and month 6. At 6 months, 32 patients (28.8%) were symptom-free, 13 patients (11.7%) had sleep disorders, and 12 patients (10.8%) had an anxiety disorder. Five patients (4.5%) reported having dermatological complaints.

Conclusions: Periodic monitoring of laboratory parameters is important for predicting disease course, and oxygen saturation and serum ferritin levels at admission are important predictors of mortality. Patients should be followed for respiratory complications and sequelae as well as extrapulmonary involvement and complications. After a 6-month follow-up period, most patients have continued to have non-life-threatening symptoms.

Keywords: COVID-19, follow-up, hospital mortality, post-COVID

COVID-19 hastalarının hastane mortalitesi için risk faktörleri ve taburcu edilen hastaların 6 aylık takibi

Öz

Giriş: COVID-19, küresel olarak bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaya devam etmektedir. Bu çalışmada COVİD-19 nedeniyle yatarak tedavi gören hastaların hastane mortalitesi ile ilişkili risk faktörleri ve 14. gün, 28. gün ve 6. ay semptomları değerlendirildi

Yöntemler: Çalışmaya 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında COVİD-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 133 yetişkin dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri COVID-19 klinik şiddetine göre iki gruba ayrılarak değerlendirildi. (grup 1: hafif+orta, grup 2: şiddetli+kritik). Mortalite ile ilişkili risk faktörleri ortaya kondu. Hastaların 14. ve 28. gündeki semptomları taburcu olmayanlarda yüz yüze, taburcu olanlarda ise telefonla sorgulandı ve 6. ay semptom sorgulaması telefonla yapıldı.

Bulgular: Gruplar arasında laboratuvar bulgularının karşılaştırılmasında grup 2'deki hastaların başvuru ve takip sırasında serum lenfosit sayısının daha düşük, C-reaktif protein, ferritin, D-dimer, prokalsitonin ve troponin T düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). Hastaneye yatışta oksijen satürasyonu ve yatışın 7. günündeki lenfosit sayısı mortalite ile ilişkili risk faktörleri olarak bulundu. Başvuruda ve 14. günde en sık görülen semptom öksürük iken, yorgunluk 28. gün ve 6. ayda en yaygın semptomdu. 6. ayda 32 hasta (%28.8) semptomsuz iken 13 hastada (%11.7) uyku bozukluğu ve 12 hastada (%10.8) anksiyete bozukluğu mevcuttu. Beş hasta (%4.5) dermatolojik şikayetlere sahipti.

Sonuçlar: Laboratuvar parametrelerinin periyodik olarak izlenmesi, hastalığın seyrini tahmin etmek için önemlidir ve başvurudaki oksijen satürasyonu ve serum ferritin seviyeleri, mortalitenin önemli belirleyicileridir. SARS-CoV-2'nin diğer organ ve sistemleri etkileyebileceği düşünüldüğünde, hastalar solunum komplikasyonları ve sekellerinin yanı sıra ekstrapulmoner tutulum ve komplikasyonlar açısından da takip edilmelidir. 6 aylık bir takip döneminin sonunda çoğu hastada yaşamı tehdit etmeyen semptomlar görülmeye devam etmiştir.

Anahtar kelimeler: COVID-19, izlem, hastane mortalitesi, post-COVID.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 579-589

Doi: 10.5798/dicletip.1220745

Cilt 49, Sayı 4 (2022)