ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Exploring the Effects of Lucilia sericata Larvae on Biofilm-forming Bacteria in Wounds
Merve Eğribel, Serhat Sirekbasan, Hüseyin Çakan, Erdal Polat

Serhat Sirekbasan, Çankırı Karatekin University, Eldivan Vocational School of Health Services, Department of Medical Laboratory Techniques, Çankırı, Turkey e-mail: serhats@karatekin.edu.tr           

Exploring the Effects of Lucilia sericata Larvae on Biofilm-forming Bacteria in Wounds

Abstract

Objective: Biofilm-induced chronic wound infections are among the most significant causes of treatment failures. Healing chronic wounds with biofilm is a major issue worldwide due to high costs and adverse effects on patients. In this study, we aimed to investigate the impacts of Lucilia sericata larvae on biofilm-forming bacteria in chronic wounds.

Method: We recruited 30 patients applying to Istanbul University-Cerrahpasa, Traditional and Complementary Medicine Research and Application Center, Wound Healing Unit, between December 2019 and March 2021. We obtained swab cultures before and immediately after applying Larval Debridement Therapy (LDT). After identifying isolated bacteria, we examined all agents by susceptibility and biofilm formation.

Results: While isolating only a single bacterial genus/species in 19 patients, we could detect more than one bacterial genus/species in 11 of them. Moreover, we observed biofilm formation in bacteria isolated from 21 patients, but it was not the case in bacteria grown in 9 patients. Following LDT, we discovered that the biofilm layer on wounds was removed in a short time (two to three sessions).

Conclusion: Although many methods are adopted in healing chronic wounds with biofilm formation, they often remain ineffective. The therapy with L. sericata larvae, a simple and effective method, may promote rapid healing of biofilm-forming wounds.

Keywords: Biofilm, chronic wound, Lucilia sericata, larvae, bacteria

Yaralarda Biyofilm İçeren Bakteriler Üzerine Lucilia sericata Larvalarının Etkisi

Öz

Amaç: Biyofilm kaynaklı kronik yara enfeksiyonları, günümüzde en önemli tedavi başarısızlığı nedenlerinin başında gelmektedir. Biyofilm içeren kronik yaraların tedavisi gerek yüksek maliyeti gerekse hastalarda oluşturdukları olumsuz etkileri nedeni ile tüm dünyada büyük bir sorundur. Bu çalışmada, kronikleşen yaralarda biyofilm içeren bakteriler üzerine Lucilia sericata larvalarının etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Aralık 2019 ve Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yara Tedavi Ünitesine başvuran 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Larva Debridman Tedavisi uygulamadan önce ve hemen sonra mikrobiyolojik kültür için sürüntü örnekleri alındı. İzole edilen bakterilerin identifikasyonu yapıldıktan sonra etkenlerin tümü antibiyotik duyarlılıkları ve biyofilm oluşumu açısından incelendi.

Bulgular: Hastaların 19’unda tek bir tür bakteri izole edilirken 11’inde birden fazla bakteri türü tespit edildi. Yirmi bir hastadan izole edilen bakterilerde biyofilm oluşumu gözlenirken, 9 hastada üreyen bakterilerde ise biyofilm oluşumu tespit edilemedi. Larvalar yaralara uygulandıktan sonra genel olarak iki-üç seans gibi kısa bir sürede biyofilm tabakasının bertaraf edildiği görüldü.

Sonuç: Biyofilm oluşumu gözlenen kronik yaraların tedavisinde birçok metot uygulanmakla birlikte çoğu zaman etkili olmamaktadır. L. sericata larvaları ile uygulanan tedavinin basit ve etkili bir yöntem olarak ele alınması biyofilm içeren yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini teşvik edebilir.

Anahtar kelimeler: Biyofilm, Kronik yara, Lucilia sericata, Larva, Bakteri.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 565-570

Doi: 10.5798/dicletip.1220738

Volume 49, Number 4 (2022)