ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Blood Lipid Profile on Carotid Intima Media Thickness in Obese Adolescents
Suat Tekin, Ayfer Gözü Pirinççioğlu, Edip Ünal, Alper Akın, Mehmet Türe

Suat Tekin, SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Antalya, Türkiye e-mail: drsuattekin@gmail.com     

The Effect of Blood Lipid Profile on Carotid Intima Media Thickness in Obese Adolescents          

Abstract

Objective: Childhood and adolescent obesity increases the risk of obesity in adulthood, which creates a risk of atherosclerotic disease. Carotid intima-media thickness (CIMT) measurements are new markers used for the detection of early, preclinical atherosclerosis. Recent studies show that CIMT is increased in children with familial hypercholesterolemia and severe obesity.

Aim: This study aims to investigate the relationship between blood lipid profile and CIMT in adolescents with obesity and to discuss the predictive value of preclinical atherosclerosis. 

Methods: The study involves 108 obese patients between the ages of 10-20 years with the Body Mass Index (BMI) above 95. percentile and as the control group 101 healthy children with a BMI under 85. percentile were included in the study, with respect to age and gender. Blood samples were taken from the obese patient group to determine blood glucose, lipid profile (triglyceride, LDL, VLDL, HDL, total cholesterol) after at least 12 hours of fasting. Carotid Intima Media Thickness of the patients included in the study was measured with echocardiography.

Results: A significant relationship was found between CIMT and BMI statistically. When the groups were compared in terms of blood lipid profile, triglyceride, LDL and total cholesterol levels were found to be higher in the obese group and HDL levels were found to be lower. There was no statistically significant relationship between blood lipid profile and CIMT in the obese group.

Conclusion: In our study, it was found that CIMT increased in adolescent obese compared to the normal population. However, no relationship was found between lipid profile and CIMT. For this reason, we recommend CIMT measurement even if the blood lipid profile is normal in order to detect atherosclerosis early and take precautions for it in obese adolescents.

Key words: Adolescent Obesity, Carotid Intima-Media Thickness (CIMT), Dyslipidemia, Atherosclerosis.

Adölesan Obezlerde Kan Lipid Profilinin Karotis İntima Media Kalınlığına Etkisi

Öz

Giriş: Çocukluk ve adölesan dönem obezitesi erişkin dönem obezite riskini arttırmaktadır. Bu da aterosklerotik hastalık riski oluşturmaktadır. Karotis intima media kalınlığı (KIMK) ölçümleri erken, preklinik aterosklerozun tespiti için kullanılan yeni belirteçlerdendir. Son çalışmalar, ailesel hiperkolesterolemi ve ciddi obezitesi olan çocuklarda KIMK’nın artmış olduğunu göstermektedir.

Amaç: Bu çalışmamızın amacı obezitesi olan adölesanlarda kan lipid profili ve KIMK arasındaki ilişkinin incelenmesi ve KIMK’nın preklinik ateroskleroz belirteci olarak kullanılabilirliğini değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalışmaya yaşları 10-20 arasında değişen ve vücut kitle indeksi (VKİ) yaşa ve cinse göre 95. persentilin üzerinde olan 108 obez hasta çalışma grubu, VKİ 85. persentilin altında olan 101 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Çalışma grubundan en az 12 saatlik açlık sonrası kan glikozu, lipid profili (trigliserit, LDL, VLDL, HDL, total kolesterol) tespiti için kan örneği alındı. Çalışmaya alınan hastaların KIMK değerleri ekokardiyografi cihazı ile ölçüldü.

Bulgular: Kontrol grubu ile kıyaslandığında çalışma grubunda KIMK ve VKİ daha yüksek tespit edildi. Gruplar kan lipid profili yönünden kıyaslandığında trigliserit, LDL ve total kolesterol düzeyleri obez grupta daha yüksek, HDL düzeyi daha düşük tespit edildi. Obez grupta kan lipid profili ile KIMK arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda adölesan obezlerde KIMK normal popülasyona göre artmış saptandı. Ancak lipid profili ile KIMK arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Bu nedenle obez adölesanlarda aterosklerozun erken belirlenmesi ve buna yönelik tedbirlerin alınması açısından kan lipid profili normal olsa bile KIMK ölçümünü önermekteyiz.

Anahtar kelimeler: Adölesan Obezitesi, Karotis intima media kalınlığı, Dislipidemi, Ateroskleroz

Dicle Med J  2022; 49 (3): 477-485

Doi: 10.5798/dicletip.1170208

Cilt 49, Sayı 3 (2022)