ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of the Relationship between Psoas:lumbar Vertebral Index and Serum Inflammatory Markers in Elderly Patients
Mustafa Kara, Serkan Bayram

Serkan Bayram, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, 34093, Turkey e-mail: dr.serkanbayram89@gmail.com          

Evaluation of the Relationship between Psoas: lumbar Vertebral Index and Serum Inflammatory Markers in Elderly Patients

Abstract

Aims: We investigated the relationship between novel inflammatory parameters and Psoas:lumbar vertebra index (PLVI) in elderly patients and assessed which parameter would have a stronger relationship with sarcopenia.

Method: We retrospectively evaluated the prospective recorded data of patients aged over 65 who were admitted to our hospital between June 2019 and September 2020. We used the PLVI calculated using the cross-sectional area of the L4 vertebral body and the left and right psoas muscles by using computer tomography, to assess central sarcopenia. Laboratory tests were evaluated, which consisted of white blood cell (WBC), albumin, neutrophils, lymphocytes, hemoglobin, C-reactive protein, platelets, Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), and platelet to lymphocyte ratio (PLR).

Results: Six hundred and eleven patients (351 females and 260 males) with a mean age (and standard deviation) of 73.7 ± 6.8years were included in this study. Statistically significant relationships were found between age and PLVI. Patient age was also significant correlated with albumin, platelets, lymphocytes, hemoglobin, and NLR. Statistically significant relationships were found between gender and PLVI. Gender was also significant correlated with albumin, platelets, lymphocytes, hemoglobin, and NLR. Psoas:lumbar vertebral index was significantly correlated with platelets and hemoglobin.

Conclusion: According to our results, the inflammatory panel, which included NLR, PLR, CRP, and WBC, were not significantly associated with low PLVI in elderly Turkish people. Central sarcopenia was detected especially in elderly and female participants. Although the inflammatory markers were not associated with sarcopenia, platelet and hemoglobin levels were observed to be significantly correlated with sarcopenia.

Keywords: elderly patients; neutrophil to lymphocyte ratio; platelet to lymphocyte ratio; Psoas:lumbar vertebral index; sarcopenia

Psoas: lumbar Vertebral İndeks ile Serum İnflamatuar Belirteçler Arasındaki İlişkinin Yaşlı Hastalarda Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Yaşlı hastalarda yeni inflamatuar parametreler ile Psoas:lombervertebra indeksi (PLVI) arasındaki ilişkiyi araştırdık ve hangi parametrenin sarkopeni ile daha güçlü bir ilişkisi olacağını değerlendirdik.

Yöntemler: Haziran 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında hastanemize başvuran 65 yaş üstü hastaların prospektif kayıtlı verilerini geriye dönük olarak değerlendirdik. Santral sarkopeniyi değerlendirmek için bilgisayarlı tomografi kullanılarak L4 vertebra gövdesi ve sol ve sağ psoas kaslarının kesit alanı kullanılarak hesaplanan PLVI'yi kullandık. Beyaz kan hücresi (WBC), albümin, nötrofiller, lenfositler, hemoglobin, C-reaktif protein, trombositler, Nötrofil / lenfosit oranı (NLR) ve trombosit / lenfosit oranından (PLR) oluşan laboratuvar testleri değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama yaşı (ve standart sapması) 73,7 ± 6,8 yıl olan altı yüz on bir hasta (351 kadın ve 260 erkek) bu çalışmaya dahil edildi. Yaş ve PLVI arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. Hasta yaşı ayrıca albümin, trombosit, lenfosit, hemoglobin ve NLR ile de anlamlı derecede korele olduğu saptandı. Cinsiyet ve PLVI arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. Cinsiyet ayrıca albümin, trombosit, lenfosit, hemoglobin ve NLR ile de anlamlı olarak korele olduğu saptandı. Psoas:lombervertebral indeks, trombosit ve hemoglobin ile önemli ölçüde korele olduğu saptandı.

Sonuç: Sonuçlarımıza göre, yaşlı Türklerde NLR, PLR, CRP ve WBC'yi içeren inflamatuar panel, PLVI ile anlamlı olarak ilişkili değildi. Özellikle yaşlı ve kadın katılımcılarda santral sarkopeni saptandı. Enflamatuar belirteçler sarkopeni ile ilişkili olmasa da trombosit ve hemoglobin düzeylerinin sarkopeni ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu gözlendi.

Anahtar kelimeler: yaşlı hastalar; nötrofil/lenfosit oranı; trombosit/lenfosit oranı; Psoas: lombervertebra indeksi; sarkopeni.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 550-557

Doi: 10.5798/dicletip.1220729

Cilt 49, Sayı 4 (2022)