ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of the Effects of Alpfa Lipoic Acid on Changes in Maternal Rat Lung Caused by Tobacco Smoke Exposure in Pregnancy
Elif Eerdem Güzel, Nalan Kaya, Gonca Ozan Kocamüftüoğlu, Mehmet Ali Kısaçam, Dürrin Özlem Dabak, İbrahim Enver Ozan

Elif Erdem Güzel, Mardin Artuklu Üniversitesi/Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Mardin, Türkiye e-mail: elfer192@hotmail.com

Abstract

Objectives: The aim of our study was to investigate the effects of alpha lipoic acid on changes in the lung tissue of mothers exposed to tobacco smoke during pregnancy on an experimental rat model.

Methods: In the study, twenty-eight Spraque-Dawley female rats were used. Rats were randomly divided into four groups: Control, tobacco smoke (TS), tobacco smoke + alpha lipoic acid (TS+ALA) and alpha lipoic acid (ALA). Rats in the TS and TS+ALA groups were exposed to tobacco smoke twice a day for one hour starting from eight weeks before mating and during pregnancy. 20 mg / kg of ALA was administered to ALA and TS+ALA group via oral gavage. At the end of the experiment, the rats were decapitated and lung tissues were removed and histological, biochemical and immunohistochemical methods were applied.

Result: Histopathological findings such as inflammatory cell enlargement, congestion, edema, hemorrhage were observed in lung sections of TS group. Statistically significant improvement was observed in these histopathological findings with ALA application. VEGF immunoreactivity was significantly increased in TS group compared to control group and VEGF immunoreactivity decreased significantly in TS + ALA group according to TS group. It was observed that the MDA levels in the group of tobacco smoke increased with respect to the control, whereas those in the TS +ALA group decreased significantly with respect to the TS group.

Conclusion: The oxidative damage caused by tobacco smoke in the pregnant rat lung was partially inhibited by the antioxidant effects of alpha lipoic acid treatment.

Keywords: Pregnancy, tobacco smoke, alpha lipoic acid, lung, rat.

Gebelikte Tütün Dumanı Maruziyetinin Anne Sıçan Akciğer Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Alfa Lipoik Asitin Etkilerinin İncelenmesi

Öz

Amaç: Çalışmamızda gebelikte tütün dumanına maruz kalan anne sıçanların akciğer dokusunda meydana gelen değişiklikler üzerine alfa lipoik asitin etkilerinin deneysel sıçan modeli üzerinde araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Çalışmada 28 adet dişi Sprague-Dawley cinsi sıçanlar kullanıldı. Gebe sıçanlar; Kontrol grubu, Tütün dumanı (TD) grubu, Tütün dumanı + Alfa lipoik asit (TD+ALA) grubu ve Alfa lipoik asit (ALA) grubu olmak üzere rastgele dört eşit gruba ayrıldı. TD ve TD+ALA grubundaki sıçanlar çiftleşmeden önce sekiz hafta ve gebelik süresince günde iki saat tütün dumanına maruz bırakıldı.

TD+ALA ve ALA grubundaki sıçanlara ise çiftleşmeden önce sekiz hafta ve gebelik süresince gün aşırı oral gavaj yolu ile 20 mg/kg dozunda alfa lipoik asit verildi. Deneyin sonunda sıçanlar dekapite edilerek akciğer dokuları çıkarıldı ve histolojik, biyokimyasal ve immünohistokimyasal metotlar uygulandı.

Bulgular: TD grubuna ait akciğer kesitlerinde inflamatuar hücre artışı, konjesyon, ödem, hemoraji gibi histopatolojik bulgular gözlendi. ALA uygulamasıyla bu histopatalojik bulgularda istatistiksel olarak anlamlı oranda düzelmeler izlendi. TD grubunda VEGF immünreaktivitesinin kontrol grubuna göre anlamlı artış gösterdiği, TD+ALA grubunda ise TD grubuna göre VEGF immünreaktivitesinin anlamlı derecede azaldığı belirlendi. TD grubunda MDA değerlerinin kontrole göre anlamlı derecede arttığı, TD+ALA grubunda ise TD grubuna göre anlamlı derecede azaldığı gözlendi.

Sonuç: Tütün dumanının gebe sıçan akciğerinde yol açtığı oksidatif hasarın, alfa lipoik asit tedavisinin antioksidan etkileri ile kısmen engellendiği belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, tütün dumanı, alfa lipoik asit, akciğer, sıçan.

Dicle Med J  2018;45(3): 297-307

Doi: 10.5798/dicletip.457249

Cilt 45, Sayı 3 (2018)