ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Forensic Medical Assessment of the Protocol on the Management of Prisons and Detention Houses, External Protection, Dispatch and Transport and Implementation of Health Services of the Convicts and Prisons from a Case Report
Yaşar Tıraşçı, Cem Uysal, Aydın Altınal, Mustafa Akın, Ubeydullah Durmaz

Cem Uysal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. 21080 Sur/Kampüs Diyarbakır, Türkiye e-mail: drcemuysal@gmail.com

 ABSTRACT

In medical profession, depending on its own ethical rules, does not discriminate patients among social status, religious beliefs, political views, nationality, sex, age, social position and economic situation. But there are many contradictions depending on the interpretation and application of The Protocol on the Management of Prisons and Detention Houses, External Protection, Dispatch and Transport and Implementation of Health Services of the Convicts and Prisons (triple protocol). In this study, we discuss an unpleasant case due to implication of the triple protocol between the law enforcement officers and the physicians during the examination of a person brought to Dicle University Medical Faculty Department of Forensic Medicine from jail and we make suggestions to overcome the some troubles.

Keywords: Istanbul Protocol, Triple Protocol, Prisoner/Convict Examination

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Protokolün Bir Olgu Sunumu Üzerinden Adli Tıbbi Değerlendirilmesi

ÖZET

Hekimlik mesleğinin; hastalar arasında sosyal durum, dini inanç, siyasi görüş, milliyet, cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik durum farklılıkları gözetmeksizin icra edilmesi gerekmektedir. Ancak tutuklu/hükümlü muayenelerinde Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Protokolün (3’lü Protokol) yorumlanması ve uygulanmasına bağlı olarak çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmamızda kolluk kuvvetleri eşliğinde cezaevinden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD’na muayeneye getirilen bir şahsın muayenesi esnasında kolluk kuvvetleri ile hekimler arasında 3’lü protokol nedeniyle yaşanan bir olay ele alınmış olup çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: İstanbul Protokolü, 3’lü Protokol, Tutuklu/Hükümlü Muayenesi

Dicle Med J  2017;44(4):405-409

doi: 10.5798/dicletip. 362512

Cilt 44, Sayı 4 (2017)