ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Correlation of nutritional element levels in drinking water with body compositions of women aged 55-70 years living in Batman province
İhsan Çetin, Mahmut Tahir Nalbantçılar, Ramazan İnci, Meryem Saban Güler, Kezban Tosun, Aydan Nazik

İhsan Çetin, Batman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Batman, Türkiye, Email: cetiniihsan@gmail.com

ABSTRACT

Objective: A growing interest in cellular targets of nutritional minerals and biochemical mechanisms has attracted the attentions  of  researchers  towards  their  role  in  formation  of  obesity.  However,  there  is  no  study  investigating  the effects  of  nutritional  element  levels  of  drinking  water  on  body  composition  of  the  elderly.  Therefore,  we  aimed  to examine the effects of nutritional element levels in drinking water on body composition of women aged 55-70.

Methods: The study population consisted of 80 participants in total, and was divided into three groups as overweight, obese and control women aged between 55-70. The bioelectric impedance device was used for measurements of body composition  of  the  participants.  Iron  (Fe),  copper  (Cu),  cobalt  (Co),  zinc  (Zn),  manganese  (Mn)  and  selenium  (Se) levels of drinking water were measured via plasma mass spectrometry coupled inductively. 

Results: It was found that Se mineral content in drinking water correlated with the body mass index of the individuals living  in Batman, Turkey. Moreover, it was  found  that Fe, Cu, Co, Zn, Mn and Se levels of drinking water significantly correlated with the abdominal adiposity of women of 55-70.

Conclusion: It may be suggested that  the obesity risk may be higher in women who are between 55-70 and consume drinking water with high levels of Fe, Cu, Co, Zn, Mn and especially Se.

Keywords: Drinking water, nutritional elements, obesity in the elderly, body mass index, abdominal adiposity

İçme suyu besinsel element düzeylerinin Batman ilinde yaşayan 55-70 arası

kadınlara ait vücut kompozisyonlarıyla korelasyonu

ÖZET

Amaç: Besinsel minerallerin hücresel hedefleri ve biyokimyasal mekanizmaları hakkında artan ilgi, araştırmacıları besinsel  elementlerin  obezitenin  oluşumundaki  rollerine  yönelik araştırmalara  yönlendirmiştir.  Ancak,  yaşlı bireylerde vücut kompozisyonu üzerine içme suyu besinsel elementler düzeylerinin etkilerini araştıran bir çalışma yoktur. Bu nedenle, çalışmamızda 55-70 yaş arası kadınların vücut kompozisyonu üzerine içme suyu besinsel element düzeylerinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya 55-70 yaş arası, fazla kilolu, obez ve kontrol olarak üç gruba ayrılan toplam 80 katılımcı dâhil edilmiştir. Kadınlara ait vücut kompozisyonu ölçümleri için biyoelektrik impedans cihazı kullanılmıştır. İçme suyu Demir (Fe), bakır (Cu), kobalt (Co), çinko (Zn), manganez (Mn) ve selenyum (Se) düzeyleri indüktif olarak eşleştirilmiş plazma kütle spektrometresi ile ölçülmüştür.

Bulgular: İçme suyu Se mineral içeriğinin Batman’da yaşayan 55-70 yaş aralığındaki kadınlara ait vücut kütle indeks değerleri ile korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, içme suyu Fe, Cu, Co, Zn, Mn ve Se seviyelerinin 55-70 yaş aralığındaki kadınlara ait abdominal obezite değerleri ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür.

Sonuç: Fe, Cu, Co, Zn, Mn ve özellikle Se içeriği yüksek olan içme suyunu tüketen 55-70 yaş arası kadınlarda obezite riskinin daha yüksek olabileceği öne sürülebilir.

Anahtar kelimeler: İçme suyu, Besinsel elementler, Yaşlılarda obezite,Vücut kütle indeksi, Abdominal yağlanma

Dicle Med J  2017;44(1):99-108

doi: 10.5798/dicletip.298617

Volume 44, Number 1 (2017)