ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effect of sulforaphane on the levels of serum cystatin-c in acetaminophen-induced nephrotoxicity in rats
Eda Dokumacıoğlu, Hatice Iskender, Mustafa Sinan Aktas, Basak Hanedan, Ali Dokumacıoglu, Tugba Mazlum Sen, Sinan Saral

Eda Dokumacioglu,Artvin Coruh University, Faculty of Healthy Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Artvin/Turkey Email: eda_ozcelik@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: The exposure of living creatures to drugs and chemicals often results in toxicity of liver and kidney. Drugs constitute an important and big part of the commu­nity and hospital-acquired kidney diseases. In this study, we investigated the effect of sulforaphane (SFN) on the levels of cystatin-C and lipid peroxidation on acetamino­phen (APAP)- induced nephrotoxicity in rats.

Methods: Thirty-six Sprague-Dawley rats were separat­ed equally into four experimental groups: control group, SFN group, APAP group, and APAP + SFN group. In the experimental treatment groups APAP was administered oral gavage at 1 g/kg 3 h after SFN treatment in last day and, in the APAP + SFN group, SFN was administered oral gavage at a dose of 500 μg/kg exactly for three days. Rats were euthanized and sacrificed 24 h after APAP ad­ministration.

Results: APAP administration showed to significant in­crease in serum BUN, creatinine, urea and LDH concen­trations as compared to the control datas indicating the induction of severe nephrotoxicity (p<0.001). SFN treat­ment significantly decreased the cystatin-C levels and lipid peroxidation compared to APAP group (p<0.05).

Conclusion: The present study demonstrate that the at­tachment of SFN to the nephrotoxicity treatment protocol will be beneficial and further studies should be conducted for cystatin C which plays an important role in kidney tox­icity and disease to be routinized as a biomarker.

Key words: Acetaminophen, Cystatin-C, Lipid peroxida­tion, Nephrotoxicity

Sülforafanın ratlarda asetaminofenin-indüklediği nefrotoksisitede sistatin-c düzeylerine etkisi

ÖZET

Amaç: Canlıların kimyasallara ve ilaçlara maruziyeti sık­lıkla karaciğer ve böbrek toksisitesi ile sonuçlanır. Top­lum ve hastane kaynaklı böbrek hastalıklarının önemli ve büyük bir kısmını ilaçlar oluşturmaktadır. Çalışmamızda, asetaminofen (APAP) ile ratlarda indüklenen nefrotoksi­sitede sülforafanın (SFN) sistatin-C düzeyleri ve lipid pe­roksidasyonu üzerine olan etkilerinin araştırılması amaç­lanmıştır.

Yöntemler: 36 Sprague-Dawley sıçan her bir grup eşit hayvan içerecek şekilde dört gruba ayrıldı. Gruplarımız, kontrol grubu, SFN grubu, APAP grubu ve APAP+SFN grubundan oluşmaktadır. SFN ve APAP+SFN grubundaki sıçanlara tedavi için üç gün süresince 500 μg/kg dozunda SFN oral gavaj yoluyla verildi. APAP ve APAP+SFN gru­bundaki sıçanlara hepatotoksisite oluşturmak için APAP sıcak salin içerisinde çözüldü ve çalışmanın son gününde 1g/kg olacak şekilde tek doz oral gavaj yoluyla uygulandı. APAP+SFN grubunda, APAP uygulaması SFN uygulama­sından üç saat sonra yapıldı. APAP uygulamasından 24 saat sonra sıçanlar sakrifiye edildi.

Bulgular: APAP uygulamasının serum üre, kreatinin, LDH ve BUN düzeylerini kontrol grubuna göre anlamlı derecede arttığı gözlemlenmiştir (p<0.001). SFN uygula­masının sistatin C düzeylerini ve lipid peroksidasyonunu APAP grubuna göre azalttığı gözlemlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Sülforafanın, asetaminofen kaynaklı nefrotoksisi­tede tedavi protokolüne eklenmesinin yarar sağlayacağı­nı düşünmekteyiz. Böbrek hastalıklarında önemli bir rol oynayan sistatin C’nin bir biyomarker olarak rutine girebil­mesi için çeşitli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Asetaminofen, Sistatin C, Lipid pe­roksidasyonu, Nefrotoksisite

Dicle Med J  2016;43(3):383-389

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.03.0701

Cilt 43, Sayı 3 (2016)