ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effects of rapıd maxıllary expansıon on the teeth and soft tıssues
Mehmet Doğru, Arzum Güler Doğru, Ebru Ece Sarıbaş

Dicle Üniv.Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD.

The aim of this study was to investigate the effects of Rapid Maxillary Expansion (RME) on teeth and soft tissues. Data that are taken from 30 individuals were used. These were classified into two equal groups. First one was the Expansion group which we applied banded RME and the other one was the Control group. RME was applied to 15 individuals which had bilateral cross-bite. Lateral cephalometric radiographs were taken before treatment, after treatment and after three months of retention. Control group had no transversal narrowness. Lateral cephalometric radiographs were taken at the beginning and at the end of control. We evaluated the individuals firstly in-groups and then the difference between the groups. Finally, there was a significant decrease at distances from upper incisiv to NA line, the angle between mandibular incisor and NB line increased. Also, after RME the distance from the lower lip to the aesthetic line decreased. 

Rapid maksiller ekspansiyon’un dişsel ve yumuşak doku etkileri

Bu çalışmada hızlı üst çene genişletmesinin ( RME ) yumuşak doku, dişsel açısal ve boyutsal etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla seçilen 30 kişiye ait veriler kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan bireyler, banded RME uygulaması yapılan ekspansiyon grubu ve hiçbir uygulama yapılmayan kontrol grubu olmak üzere iki eşit gruba ayrılmıştır. Bilateral çapraz kapanışa sahip 15 bireye RME tedavisi uygulanmış, tedavi öncesi, tedavi sonrası ve üç aylık pekiştirme sonrası olmak üzere lateral sefalometrik grafileri elde edilmiştir. Kontrol grubu, transversal yönde darlığı bulunmayan olgulardan oluşturulmuş, kontrol başı ve sonu olmak üzere lateral sefalometrik grafiler elde edilmiş önce kendi içlerinde sonra gruplar arası değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, üst keserin NA doğrusuna olan mesafesinde önemli bir azalma, mandibular keserlerin NB doğrusuna göre eksen eğimlerinde bir artış ve RME sonrası alt dudağın estetik düzleme olan uzaklığında azalma meydana gelmiştir. 

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)