ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Theophylline in the Treatment of Cancer
Tanseli Efeoğlu Gönlügür, Uğur Gönlügür

Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği / Sivas Email: tefeoglu@gmail.com

Theophylline is a drug used for the treatment of obstructive airway diseases. It inhibits the enzyme phosphodiesterase, thereby preventing the intracellular break-down of cyclic AMP. Potentially beneficial therapeutic effects of theophylline include bronchial smooth-muscle relaxation, enhanced mucociliary transport, decrease in pulmonary hypertension, improved diaphragmatic contractility, and central stimulation of ventilation. On the other hand, theophylline evokes a concentration- and timedependent decrease in DNA synthesis in human breast cancer cells. Theophylline-treated melanoma cells exhibit low adhesion to laminin/collagen type IV. Consequently, theophylline possesses the capacity to inhibit not only cell proliferation, but also the metastatic behaviour of melanoma cells. This drug prevents neovascularization of the tumor by blocking ndothelial cell proliferation. The combination of theophylline with cytotoxic drugs may permit a reduction in the effective dose needed in chemotherapy treatment of lung cancer patients. It has also a prophylactic effect on the nephrotoxicity due to cisplatin. However, this drug may inhibit small cell lung cancer cells but stimulate pulmonary adenocarcinoma cells.It is necessary to perform large, prospective studies for the exact role of  theophylline on each type of lung cancer.

Kanser Tedavisinde Teofilin

Teofilin, obstrüktif havayolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek hücre içinde siklik AMP ‘nin yıkılmasını önler. Teofilinin olası faydalı etkileri bronş düz kas gevşemesi, artmış mukosiliyer transport, pulmoner hipertansiyonda azalma, diyafragma kasılma gücünde artış ve ventilasyonun santral uyarılmasıdır. Diğer yandan teofilin, insan meme kanseri hücrelerinde zamana ve konsantrasyona bağımlı olarak DNA sentezini azaltır. Teofiline maruz kalmış melanom hücreleri laminin veya tip IV kollagene daha düşük adezyon gösterir. Dolayısıyla teofilin melanom hücrelerinin sadece çoğalmasını değil aynı zamanda metastaz yapma yeteneklerini de baskılama potansiyaline sahiptir. Bu ilaç endotel hücre çoğalmasını engelleyerek neovaskülarizasyonu önler. Teofilinin diğer sitotoksik ilaçlarla kombine edilmesi akciğer kanseri olgularında kemoterapi için gereken etkili dozlarda azalma sağlayabilir. İlacın sisplatine bağlı nefrotoksisite sürecinde koruyucu etkileri olabilir. Ancak bu ilaç küçük hücreli akciğer kanseri hücrelerini inhibe ederken akciğer adenokarsinomu hücrelerini aktive  edebilir. Teofilinin her bir akciğer kanseri üzerindeki gerçek etkisinin ortaya çıkması için geniş prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Cilt 34, Sayı 2 (2007)