ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effects of gestational anemia on perinatal outcomes
M. Erdal Sak, Özgür Özkul, Mehmet Sıddık Evsen, Sibel Sak, Osman Evliyaoglu

Ergani Devlet Hastanesi, Kadın-Dogum Klinigi Ergani/Diyarbakır Email: drmesak@yahoo.com

ABSTRACT

Untreated anemia during pregnancy is reported to be associated with fetal complications. The aim of present study was to investigate perinatal outcomes associated with maternal anemia during pregnancy. Twenty-nine pregnant women with second trimester hemoglobin (Hb) levels under 8 g/dL (Group 1) and 30 over 10 g/dL (Group 2) were included. The ratios of preterm birth, intrauterine growth restriction (IUGR) and admission to neonatal intensive care unit (NICU) were recorded. Preterm birth ratio was 34,4% in Group 1 and 13.3% in Group 2 (P=0.05). There was no significant difference in IUGR between two groups (P>0.05). Neonatal care unit admissions were significantly higher in Group 1 compared with Group 2 (44.8% vs. 16.6%, respectively, P=0.019). Diagnosis and treatment of maternal anemia during pregnancy is important to minimize the perinatal complications. Further studies are necessary to evaluate the association of maternal anemia and perinatal outcomes more clearly.

Key words: Pregnancy, anemia, perinatal outcomes

Gebelik anemisinin perinatal sonuçlara etkisi

ÖZET

Gebelikte tedavi edilmemis aneminin yenidoganda komplikasyonlar ile iliskili olabilecegi bildirilmektedir. Çalısmamızın amacı gebelikte maternal anemi tespit edilen hastalardaki perinatal sonuçları degerlendirmektir. Çalısmaya ikinci trimesterde hemoglobin (Hb) düzeyi 8 g/dl’nin altında olan 29 anemik gebe kadın (Grup 1) ile Hb düzeyi 10 g/dl’nin üzerinde olan 30 gebe kadın (Grup 2) dahil edildi. Her iki grup için preterm dogum, intrauterin gelisme geriligi (IUGG) ve yeni dogan ünitesine sevkedilme oranları incelendi. Grup 1 de ortalama Hb konsantrasyonu 7.2±0.4 gr/dl, Grup 2 de 12.1±0.9 olarak saptandı (P<0.001). Preterm dogum oranı Grup 1 de %34.4 iken Grup 2 de %13.3 olarak bulundu (P=0.05). Grup 1 ile grup 2 arasında IUGG açısından anlamlı fark izlenmezken (P>0.05), yeni dogan ünitesine sevk oranı anemik grupta anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla %44.8 ve %166, P=0.019). Gebelik anemisinin antenatal takipler sırasında belirlenmesi ve tedavisi perinatal komplikasyonların azaltılması bakımından önemlidir. Maternal aneminin perinatal sonuçlara etkileri açısından daha ileri çalısmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, anemi, perinatal sonuçlar

Dicle Med J  2009;36 (1):39-42

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)